Organisation

Lokalföreningen

Förbundets medlemmar är organiserade i lokalföreningar runt om i landet.
Lokalföreningarna skall årligen anordna årsmöte före den 15 mars. Lokalföreningen leds mellan årsmötena av en styrelse, som väljs på årsmötet.

Medlemmar kan motionera

Som enskild medlem har man möjlighet att motionera. Motion till lokalförening skall sändas till lokalföreningsstyrelsen före den 1 februari. Som medlem kan man även motionera till förbundets kongress. En kongressmotion skall sändas till distriktet före den 16 mars kongressåret. 

Distrikt

Lokalföreningarna är samlade länsvis i Distrikt. Distrikten samlas i oktober varje år för att leda förbundet. Vart tredje år till kongress, som väljer förbundsstyrelse och dessemellan till ”Förbundsråd” tillsammans med förbundsstyrelsen.

Förbundet

  • Förbundsstyrelsen består av sju ledamöter och tre suppleanter och sammanträder för närvarande cirka 5-6 gånger per år. Mellan mötena sammanträder styrelsens arbetsutskott – AU.
  • Förbundets revisorer utses av kongressen och är tre till antalet jämte tre suppleanter.
  • Förbundets valberedning är verksam mellan kongresserna för att förbereda valen på kongressen, framför allt av ny förbundsstyrelse. Förbundsråden mellan kongresserna kan vid behov förrätta fyllnadsval av styrelsesuppleanter.
  • Till sin hjälp för att driva verksamheten har förbundsstyrelsen olika arbetsgrupper, projekt samt förbundskansliet.

Länkar

Förbundsstyrelse, adresslista
Revisorer, adresslista
Valberedning, adresslista