Studera som vuxen

Vill du studera vidare inom vuxenutbildning eller på högskola? Oavsett om du vill komplettera betyg från grund- eller gymnasieskolan eller läsa på universitetet så har du rätt att få undervisningen anpassad efter dina förutsättningar.

Tillgänglig utbildning

Rätten till en tillgänglig vuxenutbildningen är tydligt formulerat i både Diskrimineringslagen och FN:s konvention för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Skolan är skyldig att göra utbildningen tillgänglig för vuxna studerande med funktionsnedsättning. Det gäller alla utbildningsformer. Bristande tillgänglighet är diskriminering.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har tagit fram ett material som du kan ge till din lärare. Det vänder sig speciellt till lärare med vuxna elever med dyslexi: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med dyslexi.

 

Högskola/Universitet

Du som student med läs-, skriv- och räknesvårigheter har rätt att få pedagogiskt stöd.  Till exempel kan du få anteckningshjälp, inlästa läromedel och muntligt eller förlängt prov.

Vid alla universitet och högskolor ska det finnas en samordnare för studenter med funktionshinder. På många håll finns även dyslexipedagoger. Kontakta samordnaren i god tid innan du ska börja studera.

Högskoleprovet

Under Högskoleprovet kan personer med dyslexi få förlängd provtid. Har du dyskalkyli kan du inte få det.
Läs mer om högskoleprovet här.

Läs om rättigheter på högskoleprovet från UHÄ (studera.nu). På samma sida hittar du en lista med personer som har rätt att skriva intyg om din dyslexi inför provet.

Yrkeshögskolan

Som antagen till en utbildning på yrkeshögskola eller kvalificerad yrkesutbildning har du rätt till pedagogiskt stöd, exakt på samma sätt som vid studier på universitet eller högskola. Ta kontakt med utbildningssamordnare i god tid och berätta om dina behov. Du måste kunna styrka dina behov med ett intyg.

Se Yrkeshögskolans film om tillgänglighet.

 

Kommunal vuxenutbildning

Kommunen är skyldig att erbjuda tillgänglig utbildning, men det som skollagen säger om särskilt stöd på gymnasieskolan gäller inte vuxengymnasiet. 

Varje elev på komvux ska ha en individuell studieplan, den ska bland annat innehålla utbildningsmål och omfattning av studierna. Om elevens behov inte kan tillgodoses med ordinarie kurser, så ska en individuell kurs ordnas. En del komvuxskolor erbjuder både utredningar och särskilda kurser för personer med läs- och skrivsvårigheter eller räknesvårigheter. På många håll finns läs-, skriv- och matteverkstäder med utbildad personal som kan hjälpa eleverna med studierna, där finns också alternativa verktyg som eleverna kan få använda.

Läs om SPSM studiepaket för vuxna hos dem.

Särvux

Kommunen är skyldig att inom Särvux ramar ordna utbildningar för personer med utvecklingsstörning och som saknar de kunskaper utbildningen ska ge. Utbildningarna ska motsvara de utbildningar som ges i träningsskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

SFI

Svenskundervisning för invandrare (SFI) ska ge vuxna invandrare grundkunskaper i svenska språket. SFI ska även erbjuda läs- och skrivinlärning till personer som saknar grundläggande läs- eller skrivförmågor. Ofta upptäcks inte dyslexi hos elever med annat modersmål än svenska, och därför får de inte heller rätt stöd i undervisningen.

Folkbildning/Folkhögskola

Folkhögskolor räknas till folkbildningen. Varje folkhögskola bestämmer själv över sin verksamhet, vilket innebär att det finns en mängd inriktningar och profiler. Tidigare ordnade många folkhögskolor profilkurser för personer med läs- och skrivsvårigheter. Under senare år har många dyslexikurser försvunnit och ersatts av allmänna kurser på grundskole- eller gymnasienivå. Ett 30-tal folkhögskolor erbjuder allmän kurs med inriktning på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. På dessa får eleverna i varierande grad hjälp med sina läs- och skrivsvårigheter. Ett fåtal folkhögskolor erbjuder fortfarande renodlade läs- och skrivkurser för vuxna med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter.

Allmän information om folkhögskola hittar du hos folkhogskola.nu.

Studiemedel CSN

Om du har en funktionsnedsättning som påverkar din studietakt så kan du få extra studiemedel. När du ansöker om studiemedel hos CSN så ska du beskriva varför du behöver läsa med lägre studietakt. Du behöver skicka in ett intyg som inte är äldre än fem år före detta.

Läs mer hos CSN.

""
Bild: Eva Hedberg