Nationella prov

De nationella proven i årskurs 6 utgör en speciell prövning för barn med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Skolverket anser inte att eleverna ska få använda sina hjälpmedel när de gör provet som testar läsförståelsen.

Elever med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter får inte använda talsyntes enligt Skolverket, alternativt kan inte få hjälp av läraren med uppläsning av provet som testar avkodning och läsförståelse i svenska. På samma sätt får barnen inte använda stavningskontroll på uppgifter som testar stavningen.

I stället tycker Skolverket att barnen kan få undantas från prov som de inte klarar av att genomföra. Det andra alternativet som skolan har är att låta eleverna använda sina alternativa verktyg, men då tas delprovet bort i efterhand. Läs mer om detta på Skolverkets hemsida och i debattartikeln i Sydsvenskan.

Skolverket motiverar sin hållning angående barn med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter, med att läsningen utvecklas under hela grundskoletiden och att det är viktigt att se skillnaden mellan elevernas resultat vid läsning i årskurs 3, 6 och 9. När eleverna har kommit till slutet på grundskolan så är deras läsning fullt utvecklad och därför är det enligt Skolverket okej att elever i årskurs 9 använder sina hjälpmedel på de nationella proven.

Läs också om vad sju läsforskare anser i frågan.

Detta resonemang bygger på ett felaktigt antagande: att avkodningen hos elever som har dyslexi utvecklas nämnvärt.

Funktionsnedsättningen dyslexi innebär en försämrad avkodning och den går inte att träna bort helt.

Hela skolan bör vara inkluderande, vilket innebär att elever med funktionsnedsättning borde få använda sina alternativa verktyg (talsyntes, glasögon, rullstol) från dag ett och fortsatt genom hela skolan. Barn med funktionsnedsättning bör heller inte tas bort från prov bara för att de inte klarar av provet utan sina verktyg.

Resonemanget bygger också på att dyslexi skulle upptäckas genom de nationella proven, vilket forskning har visat att det inte gör.

På hearingen om dyslexi som har hållits vid två tillfällen, var alla forskare överens om att elever bör få använda sina alternativa verktyg på alla prov i skolan.

Vi dyslexiorganisationer och forskarna anser att man självklart ska ha stöd och anpassningar på nationella provens texter och få texten uppläst. Vi tillsamman med alla dyslexiorganisationerna och SPSM diskuterade frågan på den senaste hearingen 23 maj 2017.

I diskussionens fortsättning, hoppas vi att Skolverket snart ändrar sina riktlinjer i frågan så att alla elever får de anpassningar de behöver på nationella prov, liksom på andra prov.

Se filmen från Dysleximässan 2018 om rättsutredningen kring nationella prov och dyslexi.

Läs också om hur det började redan 2011.

Läs mer om rättsutredningen och nationella proven.

""
Foto: Pixabay / pexels.com.