Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Dyslexi kan vara en orsak till läs- och skrivsvårigheter. Ungefär en halv miljon svenskar har dyslexi.

Innehållsförteckning

Vad är dyslexi?

Dyslexi är en funktionsnedsättning som bland annat gör det svårt att lära sig läsa och skriva. Dyslexi handlar främst om en nedsatt förmåga att koppla ihop bokstäver och språkljud, vilket gör avkodning och stavning svår. 

Dyslexi har inget med intelligens att göra. Vad som orsakar dyslexi är fortfarande inte helt känt, men forskare har hittat ett antal gener med samband till förmågan att läsa och skriva.  

Dyslexi ärvs ofta inom familjen, men faktorer i omgivningen spelar också roll. Sådana faktorer kan vara tillgång till böcker och attityder till läsning.  

Vanliga tecken på dyslexi

Vid läsning är det vanligt att 

 • läsa långsamt 
 • läsa fel på ord som liknar varandra 
 • gissa på vissa ord 
 • bli trött av att läsa 
 • tappa koncentrationen 
 • ha svårt att minnas det du läst. 

Vid skrivning är det vanligt att 

 • stava fel   
 • tappa ändelser 
 • kasta om bokstäver. 

Annat som ofta är svårt är att 

 • skilja på höger och vänster 
 • lära sig multiplikationstabellen. 

För att du säkert ska veta vad dina läs- och skrivsvårigheter beror på behöver du göra en utredning.

Följder av dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter

Den som tycker att det är svårt att läsa och skriva kommer sannolikt att läsa och skriva i mindre utsträckning än andra. Några kanske helt undviker att skriva och läsa. Att inte läsa och skriva lika mycket som andra kan leda till 

 • ett bristande ordförråd 
 • en minskad inlärning 
 • dåligt självförtroende. 

Många med dyslexi utvecklar andra förmågor och styrkor. Det kan handla om att hitta egna sätt att lösa problem på eller att hitta vägar förbi svårigheterna genom att vara mycket bra på att minnas och att visualisera. Personer med dyslexi är till exempel överrepresenterade inom vissa konstnärliga områden.  

Vad kan vi göra?

Det är viktigt att tidigt upptäcka tecken på dyslexi och att sätta in rätt åtgärder. Med bra pedagogik och kompensatoriska verktyg minskar de negativa konsekvenserna av dyslexi

Våra tips till lärare om dyslexi och dyskalkyli. 

Information om hjälpmedel. 

""
Foto: Andrea Piacquadio /pexels.com.