Flera diagnoser

Neurologiska funktionsnedsättningar överlappar ofta varandra. Många med dyslexi har också adhd-liknande svårigheter, som till exempel problem med koncentration och uppmärksamhet.

Adhd, add, Touretts syndrom, Aspergers syndrom och andra tillstånd ur autismspekrat är besläktade med varandra, och det finns också samband med dyslexi och dyskalkyli. Neuropsykiatriska svårigheter är ofta ärftliga. I en och samma familj kan flera personer ha olika typer av svårigheter.

Den dominerande funktionsnedsättningen hamnar i fokus i test, utredning och diagnos, och det finns risk att man förbiser mindre uppenbara svårigheter. När psykologen gör en neuropsykiatrisk utredning är det därför viktigt att även undersöka läs-, skriv- och räkneförmågan.

Om åtgärderna som satts in efter en pedagogisk utredning inte är tillräckliga bör skolan koppla in psykolog, logoped eller eventuellt läkare. En mer komplett bild av elevens förutsättningar gör det lättare att sätta in rätt åtgärder.

Om du vill ha mer information om andra diagnoser kan du vända dig till:

Person med penna sitter och tänker.
Foto: Alex Green / pexels.com.