Tips för föräldrar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om dyslexi och dyskalkyli som vi får från föräldrar.

Tidiga signaler på dyslexi eller dyskalkyli

Dyslexi och dyskalkyli kan vara ärftligt. Därför kan det vara bra om du som vårdnadshavare har lite extra koll på signaler redan innan barnet börjar i förskoleklass.

Läs på vår sida om vilka signaler som är vanliga vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Läs också om vad som kan tyda på att barnet har räknesvårigheter/dyskalkyli.

Viktigt att öva

Om ditt barn riskerar att få läs-, skriv- eller räknesvårigheter, är det viktigt att öva och repetera. Även om du som vårdnadshavare inte ska ta över lärarens uppgift, är det bra att öva med barnet.

Tips på språk- och matematikövningar hittar du på vår sida om tidig språk- och matematikutveckling.

Läs högt för barnen

Läs högt för barnen så ofta du kan för att stärka språket. Det går lika bra att lyssna på boken tillsammans om ni också har boken framför er. Genom högläsningen lär sig barnen många nya ord. Prata om det ni läser om och engagera barnen i samtalet.

Läs om effekterna av högläsning på vår sida.

Läs också mer om hur du kan göra om högläsningen är jobbig för dig som förälder.

Få rätt stöd i skolan

Om läraren säger att barnet inte kommer nå skolans kunskapskrav så ska:

 • läraren upprätta ett åtgärdsprogrogram
 • läraren anmäla det till rektor
 • eleven få särskilt stöd

Läs mer om rätten till särskilt stöd hos SPSM.

Läs mer om stöd i skolan på vår sida om grundskolan.

Ge skolan förslag på stöd

Ett tips är att du gör en lista med olika former av stöd som du vill att ditt barn ska få. Ge sedan listan till läraren och hänvisa till vår hemsida och rådgivare.

Som medlem kan du ladda ner vår mall som hjälper dig att sammanfatta diagnosen till skolan. Den finns på medlemssidan.

Några förslag på stöd är:

 • inlästa läromedel
 • muntliga prov
 • miniräknare
 • att sitta i enskilt rum under prov
 • att få extra tid på sig vid prov
 • egen läsplatta med talsyntes och rättstavningsprogram.

Om du inte är nöjd med åtgärdsprogrammet eller om skolan inte vill upprätta ett åtgärdsprogram, kan du i första hand kontakta rektor och huvudmannen för skolan. I nästa steg kan du gå vidare till Skolinspektionen.

Läs mer om att göra en anmälan till Skolinspektionen. (Länk till skolinspektionen.se.)

Den egna formelsamlingen

Barn med dyskalkyli kan ha stor hjälp av miniräknare men också en formelsamling. Formelsamlingen är en bok där man sparar allt som man har svårt att komma ihåg. Det kan gälla allt från gångertabeller till ekvationer.

På medlemssidan hittar du en film om stöd till elever med dyskalkyli på gymnasiet. Bli medlem så får du tillgång till alla våra filmer.

Dyslexi och engelska (eller andra språk)

Många har svårt att lära sig stava på engelska eftersom engelskan har väldigt många kopplingar mellan ljud och stavning. Men många elever med dyslexi kan kompensera genom att bli väldigt bra på talförståelse och muntlig kommunikation.

Läs mer på vår sida om engelska och dyslexi.

En del personer med dyslexi kan ha lättare med ett mer ”genomskinligt” språk som italienska. I ett genomskinligt språk motsvarar oftare ett ljud en bokstav i det skrivna språket.

Nationella prov

De nationella proven i årskurs 6 utgör en speciell prövning för barn med läs- och skrivsvårigheter. Skolverket anser inte att eleverna ska få använda sina hjälpmedel när de gör provet som testar läsförståelsen.

Om ditt barn mår dåligt av detta, kan du prata med skolan och be att barnet får hoppa över delen som testar avkodning och läsförståelse. Alternativt så kan läraren läsa upp den delen.

Läs mer om nationella prov och dyslexi på vår sida.

Betyg

För många elever kan det vara omöjligt att nå upp till målen i ett visst ämne. Om detta beror på elevens funktionsnedsättning, har läraren möjlighet att bortse från funktionsnedsättningen när hen sätter betyg. Undantagsbestämmelsen, som läraren då använder, kallas till vardags ofta pysparagrafen.

Läs mer om pysparagrafen

Utredning och diagnos

Oftast görs inte en utredning förrän barnet går i förskoleklass eller senare. Men, barnet har rätt till hjälp och stöd även utan en diagnos.

Senare i livet kan ditt barn behöva en diagnos:

 • För att få längre tid vid högskoleprovet.
 • För att göra muntligt moped- eller körskoleprov.
 • För att få hjälp och stöd i vuxenutbildningen.

Läs om pedagogisk utredning i skolan och utredningar utanför skolan.

Läsk-pärmen

Tillsammans med FDB och Svenska Dyslexiföreningen har vi tagit fram ett material för föräldrar till elever med dyslexi. Det heter LÄSK-pärmen. Boken kan du ladda ner och läsa eller beställa. Där hittar du information om läsinlärning, alternativa verktyg, undervisning i engelska, betygsättning, arbetsminne med mera.

Barn som cyklar och två vuxna som hjälper.
Bild: Pexels, Agung Pandit Wiguna.