Andra studieformer

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har tagit fram ett material som du kan ge till din lärare om du är vuxenstuderande. Det vänder sig speciellt till lärare med vuxna elever med dyslexi: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med dyslexi. (Länk till spsm.se.)

 

Yrkeshögskoleutbildning

När du går på yrkeshögskola har du rätt till att få särskilt pedagogiskt stöd (SPS) under utbildningen.

Stödet kan till exempel innebära:

  • Anteckningsstöd 
  • Inläsning av litteratur
  • Anpassad examination
  • Mentorstöd
  • Utökad lärartid.


Se till att berätta om sin funktionsnedsättning och hur den påverkar dina studier så snart som möjligt. Då kan yrkeshögskolan göra en kartläggning och planerar för att du får stöd så tidigt som möjligt.

Skolan kan söka om bidrag hos Myndigheten för yrkeshögskolan för till exempel anteckningsstöd och anpassad examination.

Läs mer om särskilt pedagogiskt stöd hos Myndigheten för yrkeshögskolan.

Arbetsmarknadsutbildning

Om du har en funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga så kan du få gå en arbetsmarknadsutbildning genom Arbetsförmedlingen. Det är en kort, yrkesinriktad utbildning.

Läs mer om arbetsmarknadsutbildning hos Arbetsförmedlingen. 

När du deltar i arbetsmarknadsutbildningar och har en funktionsnedsättning kan du få individuellt pedagogiskt stöd. Du får då stöd av en person som till exempel hjälper dig med struktur och studieteknik. Du kan också få hjälpmedel som stöd.

Läs mer om individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning, IPSU, hos Arbetsförmedlingen.

SFI

Skolan ansvarar för att ge dig det stöd som du behöver för att klara av dina studier. Du behöver inte ha en diagnos för att ha rätt till anpassningar och stöd.

SFI erbjuder läs- och skrivinlärning både till personer som kan läsa och skriva samt till de som saknar grundläggande läs- eller skrivförmågor.

Ofta upptäcks inte dyslexi hos elever med annat modersmål än svenska. Skolan tror att problemen har med det nya språket att göra och upptäcker inte dyslexin.

Du som har svårt att läsa och skriva kommer att tycka att svenska är ganska lätt om du har engelska som modersmål. Olika språk är nämligen olika svåra för den som har dyslexi. Finska, italienska och turkiska är relativt lätta språk, medan engelska och franska är svåra.

""