Gymnasium

Skollagen gäller för både grundskola och gymnasium. Alla elever som riskerar att inte nå målen har rätt till särskilt stöd, efter att en utredning har gjorts och ett åtgärdsprogram upprättats.

Precis som grundskolorna bör gymnasieskolorna ha handlingsplaner för hur man ska upptäcka och åtgärda läs-, skriv- och räknesvårigheter. Det finns elever som går igenom hela grundskolan utan att deras svårigheter har utretts eller åtgärdats. 
Det är aldrig försent att åtgärda och anpassa för läs-, skriv- och räknesvårigheter.  

Läs om Anpassningar för oss med dyslexi (pdf) elever och lärare i gymnasiet intervjuas .

Läs också Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram hos Skolverket, för lärare.

Titta i vår tipslista om appar som utgör bra hjälpmedel i skolan.

Gymnasiesärskolan

I gymnasieskolan går elever med utvecklingsstörning och som därför inte kan gå i gymnasieskolan. Dyslexi och dyskalkyli är inte utvecklingsstörningar och är därmed inte skäl till att en elev ska gå i gymnasiesärskola. Självklart finns det elever med utvecklingsstörning som också har dyslexi eller dyskalkyli.

Tyvärr tillskrivs svårigheter med läsning, skrivning och räkning nästan alltid utvecklingsstörningen. Det innebär att dyslexi och dyskalkyli förblir oupptäckt, och att dessa elever inte får den träning och kompensation som de skulle behöva. 

Äldre elever vid svart talvla.
Foto: fauxels / pexels.