Tips till arbetsgivare

Har du anställda med dyslexi eller dyskalkyli? Läs om hur du kan hjälpa den som har svårt att läsa, skriva eller räkna. Som arbetsgivare kan du också ansöka om bidrag för arbetshjälpmedel och eventuellt för lönebidrag.

Läs om vad dyslexi och dyskalkyli är.
 

Som arbetsgivare har du en skyldighet att att göra anpassningar i arbetsmiljön för att personer som har nedsatt arbetsförmåga ska kunna utföra sitt arbete eller komma tillbaka till arbete. Om din arbetstagare har varit hos dig kortare än ett år så kan Arbetsförmedlingen hjälpa till. 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsanpassning så ska du som arbetsgivaren göra anpassningar i arbetsmiljön för att personer som har nedsatt arbetsförmåga ska kunna utföra sitt arbete.

Det innebär att du måste göra arbetsanpassningar om din arbetstagare har behov av ett arbetshjälpmedel för att kunna utföra sina dagliga arbetsuppgifter. Du har alltså en skyldighet att se till så att arbetsmiljön är tillgänglig och fungerar för arbetstagaren.

När du har fått reda på att det finns problem i arbetsmiljön på grund av funktionsnedsättning ska:

  1. Du som arbetsgivare så fort som möjligt utreda och ta ställning till hur arbetsmiljön bäst anpassas efter arbetstagaren. Det sker självklart i dialog med arbetstagaren. I de flesta fallen räcker det att du och arbetstagaren diskuterar behoven av anpassning och det ses då som en utredning.
  2. Du som arbetsgivaren se till att genomföra anpassningen. Du har även skyldighet att genomföra en uppföljning av anpassningen, så att allt fungera och att arbetstagaren fått det hen behöver för klara av arbetet.

Läs om vanliga hjälpmedel för personer med läs-, skriv- eller räknesvårigheter.

Ladda ner vår broschyr om Text och siffror i arbetslivet (pdf).

Ladda ner vår broschyr om dyskalkyli i arbetslivet (pdf).

Arbetshjälpmedel

Arbetsgivare kan vända sig till Försäkringskassan för att söka om bidrag för att utreda behov och introducera arbetshjälpmedel. Vid nyanställning har Arbetsförmedlingen liknande ansvar.

Läs mer om arbetshjälpmedel hos Försäkringskassan. 

Läs mer om arbetshjälpmedel i Arbetsförmedlingens faktablad. (Länk till pdf-dokument). 

Läs mer om hjälpmedel för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter.

Lönebidrag

Om du nyanställer en person med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag för anpassningar som behöver göras.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen.

Personligt stöd vid nyanställning

Personer med funktionsnedsättning kan få hjälp av en särskild stödperson under första tiden på den nya arbetsplatsen. Stödet heter SIUS (särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd).

Läs mer hos Arbetsförmedlingen. 

Utredning av läs-, skriv- och räknesvårigheter

De flesta logopeder kan utreda läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Vissa logopeder utreder även räknesvårigheter/dyskalkyli.

Sök logoped på www.1177.se.

Lagar

Enligt diskrimineringslagen är funktionsnedsättning en av diskrimineringsgrunderna. Dyslexi och dyskalkyli är funktionsnedsättningar.

Läs om arbetsgivarens ansvar hos Diskrimineringsombudsmannen.

Arbetsmiljölagen (kapitel 2 § 1) säger att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar.

Arbetstagaren ska också ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet. 

""
Foto: ThisIsEngineering på Pexels.com.