Mer om Orden på jobbet

Mer om Orden på jobbet
Det övergripande syftet med Orden på jobbet är att ge arbetssökande och anställda mer beredskap för olika yrkens läs-, skriv- och räknekrav och visa hur man kan tackla utmaningarna. Projektet har presenterats på Boken på arbetsplatsen.

I samverkan med IF Metall, Kommunalarbetareförbundet, Transportarbetareförbundet och arbetsgivare vill vi undersöka och öka förståelsen för:

 • vilka läs-, skriv- och räknekrav olika yrken ställer rent konkret.
 • hur personer med specifika nedsättningar kan tackla de olika kraven.
 • vilka mentala strategier personer med nedsättningar har använt för att lyckas med det.
 • vilka eventuella hjälpmedel de har använt för att lyckas.
 • vilken betydelse arbetskamraternas och chefernas inställning och kunskap har.

Metod: Hur ska vi nå dit? – Vilka aktiviteter planerar vi och vilka ska delta?

Baserat på erfarenheterna från ett tidigare arvsfondsprojekt skapar Dyslexiförbundet ett nätverk bestående av:

 • forskare och företag med kompetens kring läsande i arbetslivet samt verksamma i olika branscher, som tillsammans med projektledningen kan beskriva ett visst yrkes läs-, skriv- och räknekrav konkret.
 • medlemmar i Dyslexiförbundet, som utifrån sina egna erfarenheter vill konfronteras med konkreta situationer i arbetslivet och diskutera kreativa lösningar.
 • fackförbund som på lämpligt sätt kan förmedla kontakt mellan fackliga medlemmar med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi/dyskalkyli och projektet.
 • företagare som vill utveckla sina företag, så att de blir tillgängligare för anställda med läs-, skriv- och räknesvårigheter.
 • Företrädare för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
 • Praktiska yrkesutbildningar, där många ungdomar har svårt att hantera läs-, skriv- och räknesituationer på traditionellt sätt.
 • Myndigheter som har goda kanaler till praktiska gymnasieutbildningar och andra verksamheter som påverkar ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv.

Med hjälp av detta nätverk kan bilden av dagens arbetsliv skildras ur olika perspektiv. En bild som väver samman de etnologiska aspekterna på hur kraven ser ut i arbetslivet, med brukarnas erfarenheter, inte minst som de framträder i Föhrer/Magnussons djupintervjuer (finns samlade i boken “Dyslexi – förbannelse eller möjlighet? Levnadsberättelser” (BTJ Förlag 2010)).

För att få en bättre förståelse för hur text och siffror används i konkreta arbetssituationer avser vi att, tillsammans med företaget Funka Nu AB, ta fram en modell för, hur man kan analysera och beskriva kraven på hantering av texter och siffror i specifika yrken/arbetssituationer.

Vi kommer att göra detaljanalyser av arbetssituationer med hjälp av Situated Action Models. En fördel med denna modell är att den ställer det planerade mot det faktiska. Det finns ju troligen en plan för hur arbetaren ska utföra arbetsuppgiften, men i verkligheten är planen mer en utgångspunkt. Det som verkligen händer är ofta mer rörigt och komplext.

2-3 personer/år, i olika yrken, kommer att studeras och deras praktiska arbete dokumenteras med hjälp av filmer, ljudupptagningar, bilder och anteckningar. Detta kommer att ge oss ett rikt material att analysera. Varje person kommer att besökas 1-2 gånger. Det som faktiskt sker kommer att jämföras med det som planerades skulle ske. Detta ger en bild av hur texter och siffror faktiskt används i arbetssituationer.

Vårt syfte är att ge projektet denna beskrivning, men också att skapa en modell för hur man kan analysera de faktiska krav på hantering av text och siffror som finns i specifika yrken/arbetssituationer innebär.

Resultatet visualiseras i kortare filmer (ca 10-15 min), som var och en beskriver ett yrke – vilka läs-, skriv- och räknekrav som ställs i yrket, hur en person med svårigheter kan tackla det, och slutligen kanske också vad företrädare för arbetsgivaren och eventuella arbetskamrater har för kommentarer. Filmerna produceras av företaget MediaCuben, som har lång erfarenhet av att göra filmer om och för personer med funktionshinder.

Vi hoppas också kunna samproducera med fackförbund, företagarorganisationer, Arbetsförmedling och andra lämpliga parter. Till exempel Skolverket, som har de bästa möjligheterna att nå ut till de yrkesförberedande utbildningarna.

Resultatet ligger som underlag för utvecklandet av en handlingsplan kring arbetslivsfrågorna, som Dyslexiförbundet tar fram och sedan arbetar efter, i nära samarbete med alla som involverats i nätverket. Handlingsplanen ger förbundet en intressepolitisk inriktning för de närmaste decennierna som bygger på ordentliga undersökningar och redan när den ser dagens ljus är djupt förankrad i organisationen och i de olika samarbetsparternas verksamhet.

Resultatet ger också substans åt det informationsmaterial som produceras kring arbetslivsfrågorna. Ett material som alla inblandade kan använda även efter projektets slut.

 

Hela ansökan finner du i länken här nedanför.

Play Video
Annonser