Vad tycker barnen?

Vad tycker barnen?
Barn med funktionsnedsättning saknar inflytande och delaktighet, konstaterar Handisam i en ny rapport. Man ser också att det behövs fördjupad kunskap om hur situationen ser ut för familjer med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Projektet “Barn äger” utgår från ett regeringsuppdrag. Handisam har inom projektet intervjuat ett 20-tal barn med funktionsnedsättning, för att undersöka hur barnen upplever sin många myndighetskontakter, samt det stöd som de får – i skolan, på fritiden och i vardagen. Uppdraget redovisades den 31 mars 2014. Rapporten hittar genom länken i länklistan.

Handisam pekar på fem extra viktiga områden, där de ser att förändringar måste till för att barnens situation ska förbättras:

 • Barnen saknar inflytande och delaktighet.
 • Barnens fritid är passiv, med få vänner.
 • Barnen har små möjligheter att påverka skolan.
 • Det är stora skillnader i hinder relaterat till funktionsnedsättning.
 • Föräldrarnas tuffa villkor påverkar barnens situation.

Med detta som utgångspunkt, lägger Handisam följande förslag:

 • Ett initiativ behövs för att samla information riktat till barn om olika funktionsnedsättningar och om vilka stöd barn med funktionsnedsättning har rätt att få, exempelvis i skolan, på fritiden och i hemmet.
 • Myndigheten för delaktighet får i uppdrag att se över möjligheterna till att ta fram en panel av barn liknande undersökningspanelen Rivkraft.
 • Nuvarande Barn-ULF bör förstärkas avseende antal deltagare och representativitet. Detta för att säkra, en över tid, användbar nationell källa för att följa barn och ungas levnadsförhållanden oavsett om de har funktionsnedsättning eller inte. För information om Barn-ULF,  se länk i länklistan.
 • En särskild fritidspeng ges till barn med särskilda behov för att möjliggöra en aktiv fritid på samma villkor som andra barn.
 • I samband med att Skolverket nu reviderar målen i rektorsutbildningen ser vi ett stort behov av att komplettera rektorsutbildningen med kunskap om olika funktionsnedsättningar och om hur skolmiljön bör vara utformad för att vara tillgänglig för alla elever oavsett funktionsförmåga
 • Fördjupade kunskap behöver tas fram om hur situationen ser ut för familjer med barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och vilka former av stöd dessa familjer skulle behöva.
Annonser