SBU-rapporten: ”Strukturerad träning ger resultat”

SBU-rapporten: ”Strukturerad träning ger resultat”
Nu är det vetenskapligt belagt att övning på kopplingen mellan språkljud och bokstav gynnar barn med dyslexi. Dessutom är det bevisat att dyslexi går att upptäcka redan i förskolan. Det skriver SBU i sin rapport ”Dyslexi hos barn och ungdomar”.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har på uppdrag av Socialstyrelsen granskat det vetenskapliga underlaget av tester och insatser som används för barn och ungdomar med dyslexi. SBU konstaterar att det är vetenskapligt belagt att strukturerad träning gynnar elever med dyslexi och att det går att upptäcka dyslexi innan skolstart.

Utredningen visar också att det används fler än 50 olika tester för att upptäcka och utreda barn och unga med dyslexi. Men inget av dessa tester är utvärderat på det vetenskapliga sätt som SBU kräver. För att styrka tillförlitligheten i testerna behövs mer kvalitativ forskning.
   – Vi menar inte att man inte kan lita på de tester som används idag, säger SBU:s projektledare Karin Stenström. Bara att vi inte kan uttala oss om deras vetenskapliga värde eftersom det saknas forskningsunderlag.

En expertgrupp bestående av tio sakkunniga har genomfört den litteraturöversikt som granskningen bygger på. Tillsammans har experterna gått igenom 12 743 artikelsammanfattning. Av dessa lästes 1 225 artiklar i fullformat. Till slut var det 59 studier som uppfyllde alla krav för att ingå i rapporten. Kvaliteten på dessa har sedan granskats enligt vedertagen SBU-metodik. Granskningen har haft fokus på tre frågor. Den första var om det fanns tester som kan förutsäga dyslexi i förskoleåldern, innan barnet fått formell läs- och skrivträning. Den andra frågan rörde tillförlitligheten i de metoder och tester som används för att upptäcka och utreda dyslexi hos skolbarn. Den tredje är huruvida det finns effektiva insatser för elever med dyslexi.

Projektledaren Karin Stenström hoppas nu att resultaten leder till att lärarna använder de metoder som granskningen ger stöd för. Hon hoppas också att resultaten kan bidra till mer forskning av hög kvalitet.
   – Vi har ringat in ett antal kunskapsluckor. De måste täppas till för barnens skull. Nu lämnar vi kunskapssamman- ställningen till Skolverket och Social- styrelsen, som får ta det vidare, säger hon.


SBU konstaterar att:

  • Metoder som mäter brister i fonologisk medvetenhet, snabb automatiserad benämningsförmåga (RAN) och bokstavskännedom kan förutsäga dyslexi i tidig ålder.
  • De tester som används för att upptäckaoch utreda dyslexi hos skolbarn och ungdomar är inte tillräckligt utvärderade.
  • Insatser i form av strukturerad träning på sambandet mellan språkljud och bokstäver har effekt på barn och unga med dyslexi.

Text: Eva Hedberg

Annonser