Regeringen satsar på utbildning

Regeringen satsar på utbildning
Många med läs-, skriv- och räknesvårigheter saknar gymnasiekompetens. Utan sådan kan det vara svårt att hitta ett jobb. Det är också svårt att komma in på någon utbildning som leder vidare. Med ett nytt kunskapslyft vill regeringen stärka möjligheterna att reparera och komplettera bristande skolgång.

Regeringens nya kunskapslyft innehåller totalt 50 000 nya utbildningsplatser på folkhögskola, komvux, yrkeshögskola, högskola och universitet. Målet med satsningen är att hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, men också att underlätta för arbetsgivare att hitta personer med kompetens som matchar deras behov. Enligt gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic misslyckas var femte arbetsgivare med sitt försök att rekrytera, eftersom det saknas folk med rätt kompetens.

– Vi vill att människor ska kunna utbilda sig och omkvalificera sig livet igenom. Vi tror att en modern arbetsmarknad och ekonomi behöver det. Om Sverige ska vara en kunskapsnation även framöver så behöver vi den här sortens ambitioner men också konkret politik, säger hon i en videoinspelning på regeringens hemsida.

Inom den kommunala vuxenutbildningen finns möjlighet att läsa kurser både på grundskole- och gymnasienivå. Många elever med funktionsnedsättningar har dock svårt att klara komvux och just bristande stöd anges som en orsak. Hur stödet ser ut skiljer sig åt mellan kommunerna.

Gösta Brunnander är pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. Han säger att kommunerna måste rätta sig efter läroplanen för vuxenutbildningen, utbildningen måste anpassas utifrån individens behov och förutsättningar. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen och undervisning. Regeringen satsar medel motsvarande 9 200 utbildningsplatser på komvux och yrkesvux. Detta utöver de 10 000 platser  på komvux och yrkesvux som aviserades i vårändringsbudgeten.

Utöver detta vill regeringen lagstifta att alla som saknar fullständig gymnasieutbildning ska ha rätt att komplettera den på komvux. Utbildningar på yrkeshögskolan leder i nio fall av tio till ett jobb. Från och med i år utökas antalet utbildningsplatser med 2 500 och nästa år med ytterligare 6 000. Kurserna på yrkeshög- skolan är praktiskt inriktade. För att vara behörig måste du ha gymnasieexamen eller motsvarande. Vissa utbildningar kräver särskilda förkunskaper.

Precis som vid andra högskoleutbildningar har studenter med funktionsnedsättning rätt till pedagogiskt stöd som exempelvis inläst kurslitteratur, anteckningshjälp, förlängd provtid och muntliga prov. Som vanligt är det viktigt att meddela i god tid. På yrkeshögskolan finns för i år sju särskilt anpassade utbildningar för studenter i behov av utökat stöd. Folkhögskolorna kan vara ett bra alternativ till den som har svårt att klara den kommunala vuxenutbildningen. Skolformen får 190 miljoner extra för att ordna totalt 3 000 platser på folkhögskolans allmänna och särskilda kurser. Försök med studiemotiverande kurser har fallit väl ut och dessa vill regeringen permanenta. Regeringen planerar också en satsning på yrkesinriktade kurser inom bristyrken.

 

Text: Eva Hedberg

Annonser