Långt kvar innan FN-konventionen används av svenska domstolar

Långt kvar innan FN-konventionen används av svenska domstolar
Svenska domstolar beaktar inte FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den så kallade Funktionsrättskonventionen, CRPD.

 Svenska domstolar kan idag avfärda sådan argumentation utan någon som helst motivering. Det säger Andrea Bondesson, som är jurist och har deltagit i Funktionsrätt Sveriges arvsfondsprojekt Från snack till verkstad.  

Under tre år har projektet Från snack till verkstad arbetat för att stärka användningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige. Den 13 november var det slutseminarium.
Deltagarna fick då bland annat ta del av den rättsfallsanalys som Andrea Bondesson skrivit. Där finns en analys av rättsfall som projektet drivit   tillsammans med Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund, för att stärka Funktionsrättskonventionen i svensk rätt.  

I rapporten konstateras att rättigheter och skyldigheter måste skrivas in i svensk lag, om en konvention ska kunna användas direkt i myndigheter och domstolar. FN uttryckte 2014 en oro över att konventionen inte har blivit svensk lag och att tolkningen av konventionen därmed överlåts till myndigheter och domstolar. 

 Åsikterna går isär om konventionskonform tolkning är ett “ska-krav” eller en valmöjlighet när det gäller Funktionsrättskonventionen, säger Andrea Bondesson. Konventionskonform tolkning innebär att en svensk bestämmelse tolkas på ett sätt som så långt möjligt stämmer överens med vad som står i en internationell konvention.  

 Det gäller att visa att svensk rätt inte alltid stämmer överens med den internationella rätten. Många domstolar tror att vi redan uppfyller Funktionsrättskonventionen, vilket inte är fallet, säger Andrea Bondesson. 

Ett sätt skulle kunna vara att istället åberopa Europakonventionen, som redan idag har en särställning  
i svensk lag. Ingen annan svensk föreskrift får antas i strid med den.

 Europadomstolen har i sina domar hänvisat till FN-konventionen. Så genom att lyfta fram Europarätt, kan vi samtidigt lyfta fram den internationella rätten, som ännu inte hunnit bli svensk lag, förtydligar Andrea Bondesson. På slutseminariet presenterade projektledaren Lars Lindberg och kommunikatören Tor Gustafsson två digitala verktyg, som projektet tagit fram. En verktygslåda och en guide. (se nedan). 


CRPD = Convention on the Rights of Persons with Disabilities, även kallad Funktionsrättskonventionen.

Funktionsrättsguiden är en digital guide. Här får du som privatperson hjälp att kräva dina mänskliga rättigheter.
https://guide.funktionsrattskonventionen.se/

Den digitala verktygslådan “Använd funktionsrättskonventionen” är en hjälp till alla olika funktionshindersförbund. Här kan organisationer (t.ex. Dyslexiförbundet) hjälpa till att följa upp hur FN-konventionen efterlevs i Sverige.
https://toolkit.funktionsrattskonventionen.se/

Text: Ylva Bjelle

Andrea Bondeson, jurist, kvinna med blont hår och glasögon.
Andrea Bondeson, jurist.
Annonser