Inspektion av läsa-skriva-räkna-garantin

Inspektion av läsa-skriva-räkna-garantin
Skolinspektionen har kontrollerat hur arbetet med garantin fungerar i skolor. Skolorna utnyttjar inte personal med specialpedagogisk kompetens i den utsträckning som de ska.

Skolinspektionen har inspekterat hur arbetet med läsa-skriva-räkna-garantin fungerar. De har intervjuat personal på 30 slumpvis utvalda skolor. Dokument och statistik har också undersökts.

Läsa-skriva-räkna-garantin består av följande steg:

  • kartläggning utifrån ett nationellt material
  • åtgärder i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens
  • uppföljning som ska följa med till nästa årskurs

Skolinspektionen kan se att:

  • En tredjedel av skolorna har inte genomfört alla aktiviteter som ingår i garantin.
  • Ungefär hälften av skolorna ger inte elever som har behov av särskilt stöd, den särskilda bedömning som ska göras i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens.
  • På ungefär hälften av skolorna planeras inte insatser i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Istället är det lärarna själva som bestämmer vad som ska göras.
  • Vid nästan alla skolor i granskningen, får de elever som har behov av stöd, extra anpassningar. Det är däremot ovanligt att de anpassningar som görs knyts till innehållet i kartläggningsmaterialet.

Läs mer om läsa-skriva-räkna-garantin.

Läs rapporten hos Skolinspektionen.

Foto Taylor Wilcox / Unsplash
Foto Taylor Wilcox / Unsplash
Annonser