Indikationer på dyslexi ska ge rätt till åtgärder

Indikationer på dyslexi ska ge rätt till åtgärder
Regeringen har ett nytt förslag om upptäckt av elever som behöver extra stöd för att lära sig läsa.

Regeringen har presenterat ett nytt förslag om tidiga åtgärder, för att tidigare än idag upptäcka elever som behöver extra stöd för att läsa, skriva och räkna. Dyslexiförbundet och föräldranätverket Barn i behov var inbjudna att kommentera lagförslaget när det presenterades på Bollstanäs skola i Upplands Väsby.

– Det här förslaget kommer från Skolkommissionens experter. Syftet är tidigare än idag upptäcka de elever som behöver extra stöd och ge dem det, sa utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) när han presenterade Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti, som nu ska på remiss till Lagrådet och avses införas nästa höst 2018.

Redan idag har elever med behov rätt till stöd. Ett nyckelord i den nya åtgärdsplanen är ordet indikation. Om det finns en indikation på att eleven inte kommer att nå kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk eller matematik får skolan en skyldighet att genomföra en särskild analys av en elevs kunskapsutveckling. Det ska gälla i förskoleklassen samt i årskurs 1 och 3 på lågstadiet (samt i sameskolan och specialskolan). Specialpedagogisk kompetens ska kopplas in vid analys av elevens behov och vid planering och uppföljning av stödinsatser.

– Det är bra att man inte ska behöva ha en dyslexi-diagnos för att få det stöd man behöver. Redan i förskolan kan man se indikationer på dyslexi hos vissa barn, till exempel när man leker med rim och ramsor, sa Bengt-Erik Johansson, Dyslexiförbundets förbundsordförande, som utbrast Äntligen!

Föräldranätverket Barn i behov representerades av Jiang Millington. Hon är en av många föräldrar till barn med ADHD, Aspergers syndrom eller autism.

– Vi föräldrar ser tidigt vad som håller på att hända. Vi är positiva till denna möjlighet till tidiga insatser. Men vi är många som kämpar mot skolor och kommuner som skyller betalningsansvaret på någon annan, sa Jiang Millington.

Bland de remissvar som inkommit finns både positiva och negativa synpunkter. Skolverket menar att elever redan idag har rätt till åtgärder och att garantin kan medföra extra administration. Skolinspektionen och Skolledarförbundet har lämnat positiva remissvar.

Text och bild: Ylva Bjelle

 

På bilden: Gustav Fridolin, Jiang Millington och Bengt-Erik Johansson stående bredvid varandra.
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), Jiang Millington, Föräldranätverket Barn i behov och Bengt-Erik Johansson, förbundsordförande Dyslexiförbundet. Foto: Ylva Bjelle
Annonser