Ge alla barn en läsa, skriva, räknagaranti!

Ge alla barn en läsa, skriva, räknagaranti!
Läs ledaren från Läs&Skriv 4 2017.

För att elever med dyslexi ska få rätt stöd i skolan, behöver läraren upptäcka dyslexin i god tid. Redan i förskolan kan man ofta se tecken på läs- och skrivsvårigheter. Barn som har svårt med rim och ramsor kan visa indikationer på dyslexi. Dessa indikationer är ett nyckelord i regeringens förslag om Läsa-, skriva- räkna – en åtgärdsgaranti.

Om det finns en indikation på att en elev inte kommer att nå kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk eller matematik, får skolan en skyldighet att genomföra en särskild analys av den elevens kunskapsutveckling.
Specialpedagogisk kompetens ska kopplas in vid analys, planering och uppföljning.

Dessa tidiga insatser för barn i förskoleklass och på lågstadiet är enormt viktiga. Men nu riskerar regeringens förslag om en åtgärdsgaranti att falla. Vi i Dyslexiförbundet är oroliga!

Desto tidigare man upptäcker dyslexi, ju bättre stöd kan eleven få. Många av våra medlemmar vittnar om sena insatser. Skolorna har avvaktat för att vänta och se. Då blir skolan ett lotteri. Somliga får hjälp. Somliga blir utan.

När dyslexi upptäcks på högstadiet har många år gått förlorat. Därför vill vi uppmana alla riksdagens partier att gesitt stöd till Läsa-, skriva- räkna – en åtgärdsgaranti.

Kritiker menar att Skollagen redan idag är tillräcklig. Statistiken säger något annat. Våren 2017 saknade nära 17 procent av eleverna som gick ut nian godkända betyg i svenska och matematik.

Dyslexiförbundet hävdar bestämt att en screening av elever i förskoleklass är en bra grund för tidig upptäckt, analys och åtgärd. Vi uppmanar därför alla partier i Riksdagen att stödja förslaget om en Läsa-, skriva, räknagaranti. För barnens skull.

Bengt-Erik Johansson

Förbundsordförande Dyslexiförbundet

Bengt-Erik Johansson
Annonser