”Fiskolja hjälper vissa med lässvårigheter”

”Fiskolja hjälper vissa med lässvårigheter”
En särskild kombination av fettsyrorna omega 3 och omega 6 kan lindra symtom hos barn med add och lässvårigheter. Det visar forskning som genomförts på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Att kosttillskott i form av fettsyror kan hjälpa vissa barn med adhd har visats i flera studier. Varför vet man ännu inte, det finns bara hypoteser. Men forskaren Mats Johnson har i alla fall tagit oss ett steg närmare svaret på frågan. Med blodanalyser har han visat att det finns en koppling mellan minskade symtom och intag av fiskolja.
   – Det är ett samband mellan symtomförbättring och halter av omega 3 och omega 6 i blodet. Att fiskolja hjälper är alltså ingen tillfällighet. Men varför vet vi ännu inte säkert, säger han.

Mats Johnson disputerade i början av oktober i år. Studien gjordes på 75 barn med diagnosen adhd. Under tre månader åt hälften av barnen blandningen av omega 3 och omega 6, och andra hälften placebo. Ingen inblandad visste vilket barn som fick vad, det var alltså en så kallad dubbelblindtest. Under ytterligare tre månader fick samtliga barn kosttillskottet. Vid start, efter tre månader och efter sex månader testades barnen och blodprov togs.
   Resultaten visade att tillskottet hade bäst effekt på barn med den form av adhd som kallas för add, i kombination med läs- och skrivsvårigheter. Flera hade även andra utvecklingsneurologiska nedsättningar, som motoriska svårigheter och autistiska drag.
   Vad man böra vara tydlig med är att fiskolja inte botar läs- och skrivsvårigheterna, utan bara bättrar på förutsätt- ningarna för läsningen och skrivningen hos vissa barn i den här gruppen.

   – Hos 35% av barnen i gruppen var förbättringarna så stora att man kan tala om en klinisk relevant förbättring, säger Mats Johnson.
   Att något har en klinisk relevans betyder att symtomen förbättrats så mycket att det ger en tydligt märkbar och betydelsefull förbättring i vardagen för personen i fråga.

I studien har man inte gjort någon skillnad på orsaken till läs- och skrivsvårigheterna. Man vet alltså inte om tillskottet har effekt på barn med add i kombination med dyslexi, eller om det handlar om barn med add och läs- och skrivsvårigheter av annan orsak.
   Typ och sammansättning av fettsyror sägs påverka resultaten. I Johnsons studie har man använt sig av produkten eye-q, som innehåller en kombination av omega 3 syrorna EPA, DHP samt omega 6. Det finns andra produkter med sammansättningar som har likheter, exempelvis Eskimo och Morepa. Men dessa har alltså inte testats i denna studie.
   – Globalt finns omkring 15 studier på fettsyror och adhd. Olika preparat med olika blandningar har använts, vilket innebär att det är svårt att göra jämförelser. Men metaanalyser har visat att det är halten EPA som spelar störst roll.

Huruvida dosen spelar roll vet man inte.
   –Vi har tagit vad vi tänkt kunde vara rimligt och testat. Vi vet inte om dubbel dos skulle ge bättre effekt, säger Mats Johnson.

Mats Johnsons avhandling heter ”Non-stimulant interventions in ADHD”.

Text: Eva Hedberg

Annonser