Digitalt och traditionellt läsande

Digitalt och traditionellt läsande
Hur kan man få 15-åringar som läser digitalt, att börja läsa längre texter och böcker? Ny rapport funderar över skillnader och likheter mellan digitalt och traditionellt läsande.

Skolverket har tittat på hur digitalt och traditionellt läsande ser ut bland 15-åringar. De har utgått från Pisa 2009. Resultaten visar att skolan måste jobba på att få barnen att läsa längre texter – digitala eller i bokform. Skolan måste också arbeta med kritisk granskning, som är viktig vid läsning på Internet. Rapporten heter “Digital och traditionell läsning. Analys av olika elevgruppers läsning utifrån PISA 2009.”

Bakgrund

Nästan alla 15-åringar har tillgång till datorer och Internet, enligt rapporten. Samtidigt uppger 63 procent av 15-åringarna att de läser för nöjes skull. Barn från socioekonomiskt starkare grupper, läser bättre än barn från socioekonomiskt svagare grupper. Flickor läser bättre än pojkar.

Traditionell och digital läsning kräver delvis samma teknik: 1) avkodning av bokstäver och ord, och 2) språkförståelse. Läsningen skiljer sig åt för att:

 • Det digitala formatet kombinerar olika typer av medier som grafik, fotografi, film.
 • Det digitala formatet innehåller hyperlänkar till andra texter.
 • Digitala texter är kortare än traditionella.

Vid digital läsning, måste läsaren välja vad han eller hon ska läsa och i vilken ordning läsningen ska ske. Läsningen kan bli mer eller mindre jobbig, beroende på vilka val läsaren gör.

Vid traditionell läsning, behöver läsaren sällan göra val. Läsningen är oftast linjär – den börjar på första sidan och slutar på sista sidan. Författaren har bestämt i vilken ordning texten/texterna ska läsas.

 

Analys

Skolverket kommer i sin analys fram till att:

 • Elever som är bra på traditionell läsning, är också bra på digital läsning.
 • Elever som är bra på digital läsning, är sämre på traditionell läsning.
 • Elever som läser sämre, använder oftare datorerna i skolan. Förmodligen på grund av att datorerna innehåller alternativa/digitala verktyg, som eleverna använder i skolarbetet.
 • Vid digital läsning, spelar socioekonomisk bakgrund och kön mindre roll för ett bra resultat.

Vad betyder detta för undervisningen? Skolverket menar att:

 • Både traditionell och digital läsning är viktig.
 • Elever som är bra på att läsa digitalt, måste stimuleras till traditionell läsning.
 • Digital läsning kräver kritisk granskning och värdering av innehåll. Skolan borde lära eleverna textgranskning och innehållsvärdering.
 • Skolan måste fortsätta att stimulera läsning av långa texter – i digital form eller i bokform.
Tonåring framför datorn.
Tonåring framför datorn.
Annonser