Äntligen nationell plan för biblioteken

Äntligen nationell plan för biblioteken
Kungliga biblioteket (KB) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till en nationell biblioteksstrategi. Syftet är bland annat att främja läsandet.

Uppdraget innebär att KB ska föreslå långsiktiga mål och strategier för att stimulera utvecklingen av det allmänna biblioteksväsendet. I uppdraget ingår bland annat en analys av skolbibliotekens behov av utveckling för att de på ett bra sätt ska kunna främja barns läsande och stimulera deras språkutveckling. 

Uppdraget genomförs i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), som arbetar för att göra litteratur, samhällsinformation och nyheter tillgängliga för alla – oavsett läsförmåga. 

– Vi är mycket glada över att aktivt få bidra i arbetet med en ny biblioteksstrategi. Biblioteken har en viktig demokratifrämjande roll och vi behöver hitta ännu bättre metoder för att alla ska få tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation på lika villkor, säger MTMs generaldirektör Roland Esaiasson i ett pressmeddelande från myndigheten.  

Under 2015 avsätts 5 miljoner kronor för arbetet. Därefter beräknas anslaget öka med 6 miljoner kronor årligen 2016–2018 för ändamålet. Uppdraget ska slutredovisas ska senast den 1 mars 2019.

Källa: MTM.se / regeringen.se

Bifogade länkar:
Bild på Kungliga biblioteket
Bild: Kungliga biblioteket
Annonser