Studiepaket för tidiga insatser

Studiepaket för tidiga insatser
Specialpedagogiska skolmyndigheten släpper ett material för lärare till elever i årskurs F till 3 för att fånga upp elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter.

Studiepaketet är en del av läsa-skriva-räkna-garantin. Paketet ska göra det lättare för lärare att ta del av aktuell forskning om undervisning och stödinsatser. 

SPSM påpekar i en artikel i Skolvärlden att det även går att använda materialet för lärare i äldre årskurser.

Läs mer om materialet hos Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Läs mer om läsa-skriva-räkna-garantin. 

Studiepaket för tidiga insatser
Annonser