Starta ny förening

Starta ny förening

Läs om hur du startar en ny förening eller ett nytt distrikt i Dyslexiförbundet.

Hör av dig till kansliet på 08-665 17 00 eller forbundet@dyslexi.org om föreningspärmen.

Innan du/ni drar i gång

Ta kontakt med förbund och distrikt och hör efter om föreningen kommer att godkännas. Förbundet kan till exempel inte ha två föreningar på samma ort.

Formell föreningsbildning

För att starta en förening måste ni hålla ett konstituerande protokollfört möte. Mallar för dagordning och protokoll kan ni få från förbundskansliet.

På det konstituerande mötet ska ni besluta att:

 • bilda lokalförening eller distrikt
 • anta namn, sätesort och verksamhetsområde
 • anta Dyslexiförbundets stadgar
 • välja interimsstyrelse (en tillfällig styrelse som gäller fram till ordinarie årsmöte)
 • välja revisorer och valberedning enligt stadgarna
 • ansöka hos förbundsstyrelsen om inträde i Dyslexiförbundet

Den nyvalda styrelsen måste:

 • utse firmatecknare
 • ansöka om organisationsnummer hos Skatteverket
 • öppna postgiro, bankgiro eller bankkonto
 • eventuellt ansöka om startbidrag och andra bidrag hos förbundet och/eller kommun/region

Utbildning av styrelsen

Starta gärna en studiecirkel eller gör en kurs runt Föreningspärmen. Troligen kan distriktet eller förbundet hjälpa till.

Krav på styrelsesammansättning vid nystart

Stadgarna säger hur styrelse ska vara. Du hittar stadgarna på hemsidan. Utöver det har förbundsstyrelsen beslutat att:

 • Styrelsen skall ha minst fem ledamöter vid start. Om en tillfällig nedgång senare sker i föreningen kan tre styrelseledamöter accepteras för att föreningen inte skall behöva läggas ned eller förklaras vilande.
 • Om det är svårt att hitta suppleanter kan förbundsstyrelsen göra undantag vid nystart.
 • Flera personer från samma familj ska helst inte sitta i styrelsen.
 • Personer under 18 år ska helst inte sitta i styrelsen. Enstaka personer som representerar ungdomar kan godkännas.
 • En styrelseledamot kan inte sitta i fler än en lokalförening. Styrelsen kan adjungera in person i styrelsen om ett speciellt behov av kompetens finns.
 • Alla valda förutom revisorerna måste vara medlemmar i förbundet. Om någon som inte är medlem blir vald, ska personen snarast ansöka om medlemskap i förbundet.

Förbundsstyrelsen behandlar ansökan från nystartat distrikt eller förening. Förbundsstyrelsen kan besluta att ny förening kan bildas även om inte alla krav ovan är uppfyllda. På sikt måste styrelsen uppfylla alla krav.

Krav på två revisorer är absolut. Revisor får inte vara i jävsituation med någon i styrelsen (till exempel genom nära släktskap).

Exempel på stöd som kan erhållas från förbundet

 • ett startbidrag på 4000 kronor (beloppet kan ha ändrats)
 • gratis informationsmaterial, litteratur med mera
 • information och rådgivning
 • stöd och uppbackning vid utbildningsinsatser

ABF och Funktionsrätt Sverige

ABF och Funktionsrätt Sverige på orten hjälper gärna till med utbildning och annat stöd.

""
Foto: Ketut Subiyanto / pexels.com.