Valfrågor 2018

Dyslexiförbundets valfrågor 2018. Tillgänglighet ökar tillväxten!

Stoppa slöseriet!

 • Det är ett slöseri när människor som vill och kan arbeta utestängs från arbetslivet. 
   
 • När man utestänger personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är det inte bara diskriminering - det är ett slöseri med mänskliga resurser.   
   
 • När de som hindrar människor att följa sina drömmar tar bort deras drivkrafter för utveckling. 
   
 • Det måste bli lättare att göra rätt
  – myndigheter, skolor och arbetsgivare ska inte behöva göra fel på grund av okunskap. Mer resurser måste satsas på att öka och sprida kunskap om hur man river onödiga hinder och skapar tillgänglighet. 

Arbetsliv 

 • Arbetsförmedlingen och kommunerna bör samverka kring uppsökande verksamhet till dem som lämnat skolan och ännu inte registrerat sig som arbetssökande.  
   
 • Arbetet och arbetsplatsen måste anpassas så att funktionsnedsättningen inte blir ett hinder. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska hjälpa till med anpassningar.
   
 • Vi måste minska arbetsgivares oro för att anställa personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. De som arbetar med personalfrågor och de fackliga representanterna har en viktig roll att spela genom att sprida kunskapen om vad som fungerar.
   
 • Det har blivit allt vanligare att dokumentera händelser i arbetet. Det är viktigt att det finns hjälpmedel som gör att det enkelt att rapportera och ta del av andras texter. 

 

En skola som passar elevens behov! 

 • Tidig upptäckt och tidig insats och hjälp utifrån elevens behov.
   
 • Resurserna ska följa eleven. Ingen skola – varken kommunal eller friskola – ska kunna tjäna på att stänga ute elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  
   
 • Lärarutbildningen måste ge blivande lärare kunskap om hur man kan hjälpa elever med svårigheter att lära sig läsa, skriva och räkna. 
   
 • Skolornas huvudmän måste ta ansvar för att skolornas rektorer har tillräckliga kunskaper om hur man möter elevens behov.  
   
 • Skriftligt undervisningsmaterial måste göras tillgänglig för alla – även för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 
   
 • Elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ska ha rätt att använda talsyntes, inte bara under inlärningen utan även vid de nationella proven i årskurs 3 och 6. 

Demokrati är mer än allmän rösträtt! 

 • Allmän rösträtt är inte tillräcklig för att alla ska kunna rösta. Alla väljare måste förstå hur man röstar. Informationen om hur man röstar måste vara tillgänglig för alla. Uppläst text, lättläst text, vanliga frågor och svar, personligt tilltal är exempel på anpassningar. 
   
 • Myndighetsinformation måste formuleras på begriplig svenska. Information på hemsidor måste vara tillgänglig.
    
 • Vissa myndigheter är svåra att nå per telefon. Få tar emot personligt besök. Allt fler myndigheter låter medborgarna logga in med e-legitimation, varefter blanketter ska fyllas i. Ibland saknas möjligheter att få snabbt svar på frågor via telefon, chat eller e-post. Många myndigheter skulle kunna erbjuda talsvar som alternativ. 
   
 • Viktig skriftlig information ska alltid stämmas av mot paneler av personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för att säkerställa att förståelsen inte går förlorad på grund av otydlig text. 

 

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon Dyslexiförbundets valfolder