Val 2022 Utredning och diagnos av dyslexi och dyskalkyli

Val 2022 Utredning och diagnos av dyslexi och dyskalkyli
Inför årets val lyfter Dyslexiförbundet tre frågor som är viktiga för våra medlemmar och andra med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Den tredje frågan handlar om att alla barn och vuxna med läs-, skriv- och räknesvårigheter behöver få rätt till utredning.

Läs om alla valfrågorna.

En bra utredning ger en bred förståelse av individens svårigheter och styrkor. Det gäller för både barn och vuxna. Utredningen är inte bara basen för specialpedagogiskt stöd, utan också för val av hjälpmedel och utvecklingen av framgångsrika strategier. Det påverkar individens självkänsla och möjligheter att klara högre studier, arbete och fritidsaktiviteter. Skolan är skyldig att utreda elevers läs-, skriv- och räkneförmågor om det finns misstanke om svårigheter. Då görs ofta en pedagogisk utredning. Ibland behövs en mer omfattande utredning av logoped. Det är bara logopeden som kan ställa diagnos om dyslexi och dyskalkyli. Diagnos är ibland ett måste, till exempel är det vanligt att universitet och högskolor kräver diagnos för att ge specialpedagogiskt stöd och anpassningar. Tyvärr erbjuder inte alla regioner logopedutredningar. På vissa håll är det bara vuxna som erbjuds utredning och på andra utreds både vuxna och barn.

Dyslexiförbundet vill

Att barn och vuxna med läs-, skriv- och räknesvårigheter får rätt till utredning av speciallärare och specialpedagog och vid behov av logoped. Ålder och bostadsort ska inte påverka möjligheten.

Partierna vill

Vad vill ert parti göra för att personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter oavsett bostadsort och ålder ska få möjlighet att genomgå en logopedutredning?  

Centern

Den offentligt finansierade välfärden ska vara av hög kvalitet, jämlik och jämställd samt vara tillgänglig för alla i hela landet. Oavsett ålder eller bostadsort ska personer med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi eller dyskali ha samma möjligheter till stöd och hjälpmedel. Därför måste det ges samma möjlighet till logopedutredning över hela landet. Om inte den egna kommunen/regionen kan utföra det lokalt måste de kunna erbjuda det någon annanstans i landet.

Kristdemokraterna

Det är avgörande att alla med läs- och skrivsvårigheter får den hjälp och det stöd som är nödvändigt för att klara skola och yrkesliv. Kristdemokraterna föreslår ett statligt ansvar för vården. En viktig anledning till det är att vården ska vara likvärdig över landet. Vi menar att man bör ha samma möjlighet till utredning oavsett var i landet man bor.

Liberalerna

Inom den svenska sjukvården och de regionala logopedmottagningarna behövs en maktförskjutning, från hälso- och sjukvård till patienten. Det finns betydande problem med likvärdigheten inom sjukvården, varav möjligheten till logopedutredningar är ett exempel. Liberalerna vill införa en utökad nationell samordning och styrning av hälso- och sjukvården. Det är inte rimligt att vissa personer förblir outredda och därmed riskerar att gå miste om kunskap och stöd, medan andra får ta emot insatser bara för att de bor på ett visst ställe.

Miljöpartiet

Miljöpartiet vill se en mer jämlik hälso- och sjukvård. Att det finns så stora skillnader beklagar vi, i synnerhet när det gäller barn. Barnkonventionen är nu svensk lag och måste få genomslag även i praktiken. Barnets bästa behöver beaktas i alla åtgärder precis som anges i artikel 2. Ett nationellt kunskapsstöd bör tas fram för att få till en jämlik, resurseffektiv vård som baseras på kunskap om hur utredning och behandling bäst organiseras

Moderaterna

Moderaterna instämmer i att det inte ska råda de skillnader som vi ser idag rörande utredningar för dyslexi eller rätten till hjälpmedel. Läsa-skriva-läsa garantin gäller oavsett var barnen bor så det måste kommunerna lösa. Vi tittar närmare på detta och har i dagsläget inget färdigt svar.

Socialdemokraterna

Vi arbetar för att vården ska bli mer jämlik och att vårdköer ska minska i samtliga regioner. Vården ska byggs ut där behoven finns. Det gäller även tillgången på logopeder. Detta är ett arbete som måste bedrivas i varje region då förutsättningarna och behoven av fler logopeder ser olika ut.

Sverigedemokraterna

Vi har i vår förskolemotion krävt att alla huvudmän ska ha obligatorisk tillgång till en specialpedagog för tidig upptäckt av barn i behov av särskilt stöd ˗ vilket naturligtvis inkluderar barn med olika språkstörningar ˗ och tillse att de får de resurser som krävs. Krav på tillgång till specialpedagog ska föras in i skollagen. Vi anser att barn bör prioriteras vid logopedutredningar och att det ska gälla landets alla regioner.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet ser att många skolor inte har tid eller resurser att tillgodose elevers behov av utredningar och stödinsatser. Det är dags för större förändringar på systemnivå för att försäkra att alla elever i samtliga kommuner har samma rätt till stöd och en god utbildning. En sådan förändring är till exempel att avskaffa marknadsskolan, förändra skolpengen, samt införa nyckeltal för elevhälsan så att mer resurser används på elevstödjande personal så som logopeder.

Person visar upp en skylt med en bokstav på för en annan. Tecknad bild. I övre vänstra hörnet syns Dyslexiförbundets logotyp. Texten lyder: lika rätt till utredning.
Alla barn och vuxna med läs-, skriv- och räknesvårigheter behöver få rätt till utredning. Valbild: Camilla Svensson.
Annonser