Skolor revolterar mot provregler för dyslexi 2014

Skolor revolterar mot provregler för dyslexi 2014
Under 2-4 april var det återkommande inslag i TV4 både lokalt och nationellt. Många av förbundets medlemmar var intervjuade.

Från TV4s Pressmeddelande:

Skolor revolterar mot provregler för dyslektiker

Barn med dyslexi behandlas olika på olika skolor när det gäller nationella provet och läshjälpmedel.

En granskning som TV4Nyheternas lokala redaktioner gjort visar att många skolor aktivt trotsar Skolverkets anvisningar om att läshjälpmedel inte bör tillåtas på läsförståelsedelen i årskurs 3 och 6.

Enkäten besvarades av 325 rektorer på grundskolor runt om i landet, från Luleå i norr till Malmö i syd. 24 svarade att de tänker trotsa anvisningarna och tillåta läshjälpmedel på provet. 80 rektorer svarade att de ej vet eller tagit ställning till om de ska följa anvisningarna.

En skola som väljer att trotsa Skolverket är Kågeskolan i Skellefteå.

-Grunden till det är att vårt uppdrag är att utveckla eleverna så långt som möjligt så att de blir sitt bästa jag, säger Ann-Charlotte Lindgren, rektor på Kågeskolan.

-De eleverna får inte möjlighet att visa hur mycket de förstår av läsningen. Och då utvecklas de inte, säger hon.

En rektor som, hittills, valt att följa anvisningarna är Mikael Levi i Göteborg.

– Första gången jag fick höra om detta kände jag: Sjutton också, varför har inte jag varit civilt olydig! Skolverket vill gärna framhålla att nationella proven är ett underlag så att vi vet vad eleverna behöver hjälp med, men det har ju vi tagit reda på innan. Vi får ett bekymmer då de här barnens självkänsla får en rejäl knäck, Mikael Levy, rektor på Lindåsskolan.

Många elever som TV4Nyheternas lokala redaktioner intervjuat är kritiska till att talsyntes och andra läshjälpmedel inte tillåts på nationella proven i årskurs 3 och 6. En av dem är Vincent Matejka i Göteborg, som inte fick använda sitt läshjälpmedel när han gjorde provet i sexan.

-Jag kände mig orättvist behandlad. Andra fick den hjälp de behövde men jag fick inte det. Jag trodde att jag skulle få samma hjälp som på andra prov, med uppläsning och mer tid, men det fick jag inte. Och på grund av det hann jag inte klart med proven, berättar Vincent Matejka för TV4 Nyheterna Göteborg.

Carl Lundgren i Västerås kommer att få göra provet utan läshjälpmedel, eftersom hans skola Kristiandsborgsskolan valt att följa Skolverkets anvisningar.

-Det känns jobbigt. Det handlar ju om att försöka få bra betyg, säger han.

Rektorn på skolan tycker att Skolverkets anvisningar är otydliga.

– Konsekvensen blir att skolorna inte gör lika och det blir orättvist. Att elever på en skola får använda hjälpmedel, medan elever på en annan inte får använda det, säger Annelie Aleson rektor på Kristiandsborgsskolan i Västerås.

Skolverket ser allvarligt på att olika skolor tolkar anvisningarna på olika sätt. Men någon ändring av anvisningarna är inte aktuell.

– Det är inte bra att man gör olika. Man gör det här provet för att pröva förmågan att läsa med flyt. Även elever med läs- och skrivsvårigheter kan förbättra sin läsförmåga. Och det är väldigt viktigt att få syn på var i utvecklingen eleverna befinner sig, Karin Hector-Stahre, enhetschef Skolverket.

___________

OM ENKÄTEN

Enkäten skickades ut i februari 2014, elektroniskt via Questback, till cirka 1400 slumpmässigt utvalda grundskolerektorer i de 25 orter där TV4Nyheterna har lokala sändningar. 325 rektorer svarade. 24 svarade att de inte tänker följa anvisningarna från Skolverket. 80 svarade “vet ej” på om de tänker följa/inte följa anvisningarna.

Det stora bortfallet beror på att många rektorer ej svarade på enkäten. Bortfallet gör att det inte går att dra slutsatser om hur många procent av svenska rektorer som trotsar anvisningarna. Men materialet visar på det faktum att olika skolor väljer att göra olika – och att detta gör att elever behandlas olika.

Bakom “vet ej”-svaren kan flera förklaringar finnas, tex att de inte haft dyslektiska barn med läshjälpmedel på skolan eller att de helt enkelt inte vet hur de förhålla sig till Skolverkets anvisningar. Den senare bilden, att anvisningarna är luddiga bekräftades av många av de rektorer TV4:s lokala stationer varit i kontakt med.

DANIEL SUNDBAUM
Riksredaktör TV4

——————————————————————– 

 

Läs vad tidningen Skolvärlden skriver i frågan.

https://skolvarlden.se/artiklar/skolverkets-syn-pa-dyslexi-helt-vansinnig

 

Se vidare på Dyslexiförbundet FMLS sidor om dyslexi och nationella prov

http://www.dyslexi.org/dyslexiforbundet-fmls/gor-de-nationella-proven-likvardiga-alla-elever

 

TV4-Nyheterna
Börjar 2 april kl 7.00
Annonser