Ideella samarbeten

Ideella samarbeten

Dyslexiförbundet samarbetar med alla som vill förbättra villkoren för de som har läs-, skriv- och räknesvårigheter. Här följer en beskrivning över de förbund, organisationer och myndigheter vi redan idag har ett utvecklat samarbete med.

Funktionsrätt Sverige
Dyslexiförbundet är medlem av Funktionsrätt Sverige och vi agerar gemensamt i många intressepolitiska frågor.

Andra funktionshinderförbund
Andra förbund vi ofta samverkar med är: 

  • Synskadades Riksförbund – SRF. 
  • Attention och RBU.
  • Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn – FDB och Svenska Dyslexiföreningen. 
  • FUB – Förbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, Afasiförbundet samt Autism-Aspergerförbundet.

Dyslexi-Sverige
Vi samarbetar regelbundet med FDB, Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen. 

Andra ideella föreningar
Dyslexiförbundet är medlem i ABF och i arbetsgivarförbundet Fremia.

Myndigheter
Av de statliga myndigheter som vi samarbetar och samverkar med bör nämnas Specialpedagogiska skolmyndigheten – SPSM. Förbundet deltar även genom Funktionsrätt Sverige samråd och andra samarbeten med bland andra Skolverket, Skolinspektionen, Myndigheten för Tillgängliga Medier, Språkrådet, Socialstyrelsen, Myndigheten för Delaktighet och Arbetsförmedlingen.

Norden och Europa
Förbundet träffar varje år de nordiska ländernas dyslexiförbund för att utbyta information och tankar. Även förbundens ungdomar har ett samarbete.
Dyslexiförbundet är medlem av det europeiska dyslexiförbundet EDA (European Dyslexia Association). EDA är medlem i European Disability Forum – EDF och därigenom erkänt i EU och Unesco.