Gemensamt nordiskt problem: Elever med dyslexi får inte hjälp i tid!

Gemensamt nordiskt problem: Elever med dyslexi får inte hjälp i tid!
Uttalande från nordiska dysleximötet den 23 oktober 2011:

Elever med dyslexi måste få hjälp i skolan i tid!
Sex Dyslexiförbund har samlats i Skellefteå till nordiskt möte.
Vi har funnit att alla nordiska länder har samma problem med att elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi upptäcks för sent i skolan och att stödinsatser därmed också sätts in alldeles för sent. Dessutom saknar många lärare kunskap på området. För eleven kan denna brist få allvarliga konsekvenser för skolresultat och psykisk hälsa.

Vi uppmanar därför nordens regeringar att

1. Införa obligatorisk testning för alla elever i årskurs 1-2.
* Testet ska vara nationellt och anpassat efter respektive elevs modersmål.
* Testet ska utföras av professionellt utbildad personal.
* Testresultatet ska ligga till grund för de individuella insatser och stöd som eleven visat sig ha behov av.
2. En nationell handlingsplan ska utarbetas i varje land för elever med ordblindhet/dyslexi.
3. Dyslexi ska vara ett tema i lärarutbildningen.
Skellefteå den 23 oktober 2011

Dyslexiförbundet FMLS, Sverige
Dysleksi Norge
Ordblinde/Dysleksiforeningen, Danmark
Föreningen för all inlärning – Finder, Finland
Félag lesblindra à Islandi
Felagid fyri lesi- og skriviveik Färöarna

Karta över Norden
Norden
Annonser