Aktiviteter för lärande utifrån egna förutsättningar

Aktiviteter för lärande utifrån egna förutsättningar
Det pågår flera satsningar för ett anpassat stöd för inlärning.

Enligt skollagen ska alla barn och elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Dessutom ska elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskraven ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.

Pågående satsningar

Extra anpassningar

Skolverket har sett över sina allmänna råd kring extra anpassningar. De rekommenderar specialpedagogiska insatser under en kortare tid, särskilda läromedel, utrustning så som t.ex. tidsstöd. Dessutom tillgång till digital teknik med anpassade programvaror. Skolverket har även tagit fram ett särskilt stödmaterial, Stödinsatser i utbildningen.

Stödmaterialet Pedagogisk utredning

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)  har tagit fram stödmaterialet Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi på förfrågan av specialpedagoger runt om i landet. Stödmaterialet är resultatet av ett samarbete mellan SPSM, Stockholms universitet och Linnéuniversitetet samt ett nätverk bestående av ca 60 specialpedagoger och speciallärare med fördjupning i dyslexi.

Hitta läromedel

SPSM driver även söktjänsten Hitta läromedel som syftar till att underlätta sökandet efter specialpedagogiska läromedel. Dessa läromedel ska passa för elever med funktionsnedsättning genom förbättrad tillgänglighet, t.ex. att det är inläst som e-bok.

Fortbildning

Under åren 2016-2019 kan dessutom statsbidrag lämnas för fortbildning i specialpedagogik för legitimerade lärare i grundskolan, sameskolan och i utbildning som motsvarar grundskolan vid särskilda ungdomshem och för handledare i specialpedagogik. Skolverket ansvarar för beviljandet av statsbidragen till skolhuvudmännen.

Personalförstärkningar

Skolverket har även i uppdrag att fördela statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och specialpedagogik. Bidraget ska gå till att anställa eller ge uppdrag åt skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, speciallärare och lärare med specialpedagogisk kompetens. Bidrag kan även lämnas till fortbildningsinsatser som syftar till att lärare och förskollärare avlägger en speciallärarexamen eller en specialpedagogexamen.

Digital kompetens

Den 9 mars 2017 beslutade regeringen om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan i syfte att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bl.a. rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen.

För ytterligare detaljer om vad som pågår för att stötta i lärande och personlig utveckling utifrån egna förutsättningar, läs Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU18. Titeln är Skolväsendet – lärare och elever. Om anpassningar står det på sidan 48 och följande sidor.

Annonser