Ögon och dyslexi – finns det något samband?

Ögon och dyslexi – finns det något samband?
Orsaken till dyslexi är inte klarlagd. Men stora delar av världen har accepterat den fonologiska förklaringen av dyslexi. Vilket enkelt sagt är att dyslexi handlar om hur hjärnan bearbetar och lagrar språkljuden. Men det finns också andra teorier, till exempel om visuell dyslexi.

Vad handlar det om?

  • Vi vet inte exakt vad som orsakar dyslexi.
  • De flesta kopplar dyslexi till hjärnans förmåga att hantera språkljuden.
  • Teorier om samband mellan dyslexi och synproblem har svagt stöd i forskningen.

Det var på 1870-talet som läkare började uppmärksamma oförklarliga lässvårigheter bland vuxna. Man pratade om ordblindhet, eftersom teorin då var att lässvårigheterna berodde på något slags synproblem. Men 1887 konstaterade den tyske ögonläkare Rudolf Berlin att så inte var fallet. Han hade undersökt synen på vuxna med lässvårigheter utan att hitta några problem med deras syn. Hans teori var att svårigheterna berodde på någon förändring i hjärnan.

Teorier om att synen skulle vara inblandad har ändå levt kvar. Men dessa har ofta ifrågasatts av de som accepterat den fonologiska förklaringen. Till exempel har språkforskaren Lars Melin skrivit i en artikel att han inte har hittat några belägg för något samband mellan syn och dyslexi.

I våras kom en ny studie om visuell dyslexi. Den gjordes av de italienska forskarna Carlo Aleci och Elena Belcastro. De undersökte om tre typer av synproblem hos personer med dyslexi bidrog till deras lässvårigheter. Forskarna ville se om ett större avstånd mellan bokstäverna skulle göra läsningen enklare. Det skulle i så fall vara ett tecken på att synen bidrog till lässvårigheterna.

193 elever med dyslexi delades in i fyra gruppen. I en grupp hade eleverna inga synproblem och de andra eleverna delades upp utifrån typ av synproblem. Undersökningen visade att större avstånd mellan bokstäverna gjorde det lättare att läsa för vissa elever med synproblem, men påverkade inte alls läsningen hos eleverna utan synproblem.

Forskarna menar att det kan finnas en undergrupp av personer med dyslexi som skulle kunna sägas ha ”visuell dyslexi”. Men sambandet mellan synproblemen och dyslexin är svagt och forskarna skriver att det behövs fler studier på området innan man kan dra några slutsatser.

Vad dyslexi beror på är komplicerat. Den fonologiska förklaringsmodellen har fått stort genomslag, men den räcker inte till att förklara alla dyslektiska svårigheter. Det verkar finnas flera faktorer bakom. Än så länge kan vi utgå från att den fonologiska faktorn är den viktigaste. Det finns belägg för att förmågan att koppla bokstav och stavelser till rätt språkljud är en förutsättning för att kunna lära sig läsa.

Text: Ester Hedberg


I projektet Begriplig text läste vi texter samtidigt som vi registrerade våra ögonrörelser med en så kallad eye-tracker, det vill säga en ögonrörelsekamera. Från kameran får man ut en film som visar hur ögat förflyttar sig genom texten. En prick visar var blicken slår ner. Pricken växer om blicken stannar på samma ställe en längre tid.

Filmen använde vi som utgångspunkt för att prata om text, till exempel om varför man stannat till vid något ord, varför man gått tillbaka i texten och varför man hoppat över rader. Med ögonkamerans hjälp blev vi mer medvetna om hur vår läsning går till och vi kunde ringa in faktorer som gör texter svåra att läsa. Läs mer om projektet på webbplatsen begripligtext.se.

Text: Ester Hedberg

Foto: Eli Defaria / Unsplash
Foto: Eli Defaria / Unsplash
Annonser