Flera kompetenser i elevhälsan ger resultat

Flera kompetenser i elevhälsan ger resultat
Skollagen säger att elevhälsan ska vara tvärprofessionell. Det betyder att de som jobbar med elevernas hälsa måste ha olika kunskaper.

Ett elevhälsoteam ska bestå av skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Dessutom måste skolan ha personal med specialpedagogisk kompetens.   

 

Stocksundsskolan är en F – 6 skola i Danderyd norr om Stockholm. På skolans Enhet för tal- och språk arbetar logopeden Paula Jimenez Gonzalez. Hon förklarar att det krävs flera professioner för att förstå en elevs förmågor, svårigheter och vilka insatser som behövs.  

– Lässvårigheter kan till exempel bero på bristande avkodning, koncentrations-svårigheter eller ett svagt ordförråd. Men orsaken kan också finnas i lärmiljön eller i den sociala situationen. Olika professioner kan bidra med specialkompetens på sitt område, säger hon.   

 

På Stocksundsskolan görs screeningtester på alla elever varje termin från förskoleklassen och uppåt. Elever som riskerar att halka efter i skolarbetet blir ett ärende för elevhälsan. De får stöd inom olika områden i svenska och matematik, där både läsning och räkning ingår. 

Vid behov kan eleven remitteras för utredning av till exempel dyslexi eller dyskalkyli, men då måste först föräldrarna kontaktas. 

 

Stocksundskolans tal- och språkenhet är för elever med konstaterad språkstörning. Här jobbar Paula Jimenez Gonzalez nära tillsammans med en speciallärare. Elever med enbart dyslexi är inte inskrivna på enheten men kan få hjälp vid behov.  

– Men framförallt försöker vi anpassa undervisningen i klassrummet för elever med dyslexi, säger hon.  

 

Alla elever har tillgång till digitala hjälpmedel. Lathundar med bildstöd visar hur dessa fungerar. Klasslärarna har fortbildats i hur hjälpmedlen fungerar, men behöver de ytterligare stöd runt elever med funktionsnedsättning kan de vända sig till logopeden eller speciallärare.  

Dessutom har skolan en IT-pedagog som stödjer all personal med samtliga digitala verktyg som används.  

 

Text: Ester Hedberg 

Det krävs flera professioner för att förstå en elevs förmågor, förklarar Paula Jimenez Gonzalez, logoped på Stocksundskolan. Foto: Frida Salimi
Det krävs flera professioner för att förstå en elevs förmågor, förklarar Paula Jimenez Gonzalez, logoped på Stocksundskolan. Foto: Frida Salimi
Annonser