Studera som vuxen

Folkhögskoleelever läser
Bild: Eva Hedberg

Vill du studera vidare inom vuxenutbildning eller högskola? Med de stöd som finns idag är möjligheterna många. Oavsett om det handlar om att komplettera betyg från grund- eller gymnasieskolan eller läsa på universitetet så har du rätt att få undervisningen anpassad efter dina förutsättningar. 

Till dig som lärare/skola

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har tagit fram ett material som du kan ge till din lärare om du är vuxenstuderande. Det vänder sig speciellt till lärare med vuxna elever med dyslexi: ladda ned pdf-filen Att göra studiesituationen tillgänglig...

Högskola/Universitet

Utbildningsanordnaren är skyldig att göra skäliga anpassningar för att studenter med funktionsnedsättning ska kunna studera på lika villkor som andra. Du som student med läs- och skrivsvårigheter har rätt att få pedagogiskt stöd, till exempel kan du få anteckningshjälp, inlästa läromedel och muntligt eller förlängt prov. Vid alla universitet och högskolor ska det finnas en samordnare för studenter med funktionshinder. På många håll finns även dyslexipedagoger. Kontakta samordnaren i god tid innan du ska börja studera. Du måste kunna styrka dina behov för att ha rätt till pedagogiskt stöd.

För att få stödet:

  1. Gå till hemsidan https://www.nais.uhr.se/ och gör en ansökan. Ha intyget om dyslexi eller dyskalkyli redo i digital form. Systemet ber dig att ladda upp ditt intyg.
  2. Kontakta samordnare på din högskola / ditt universitet.

 

Högskoleprovet

Genom att göra högskoleprovet kan du förbättra dina möjligheter att komma in på den utbildning du vill. Under Högskoleprovet kan personer med dyslexi få förlängd provtid. Har du dyskalkyli kan du inte få det.

Läs mer om högsoleprovet här.

Yrkeshögskolan

Som antagen till en utbildning på yrkeshögskola eller kvalificerad yrkesutbildning har du rätt till pedagogiskt stöd, exakt på samma sätt som vid studier på universitet eller högskola. Ta kontakt med utbildningssamordnare i god tid och berätta om dina behov. Du måste kunna styrka dina behov med ett intyg.

Kommunal vuxenutbildning

Kommunen är skyldig att erbjuda vuxenutbildning på både grundläggande och gymnasial nivå, men det som skollagen säger om särskilt stöd för elever i grundskolan och gymnasieskolan gäller inte vuxengymnasiet. Däremot är kraven på vuxenutbildningen tydligt formulerade i både Diskrimineringslagen och FN:s konvention för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Skolan är skyldig att göra utbildningen tillgänglig för vuxna studerande med funktionsnedsättning. Det gäller alla utbildningsformer. Bristande tillgänglighet är numer att betrakta som diskriminering. 

Varje elev på komvux ska ha en individuell studieplan, den ska bland annat innehålla utbildningsmål och omfattning av studierna. Om elevens behov inte kan tillgodoses med ordinarie kurser, så ska en individuell kurs ordnas. En del komvuxskolor erbjuder både utredningar och särskilda kurser för personer med läs- och skrivsvårigheter eller räknesvårigheter. På många håll finns läs-, skriv- och matteverkstäder med utbildad personal som kan hjälpa eleverna med studierna, där finns också alternativa verktyg som eleverna kan få använda.

Särvux

Kommunen är skyldig att inom Särvux ramar ordna utbildningar för personer med utvecklingsstörning och som saknar de kunskaper utbildningen ska ge. Utbildningarna ska motsvara de utbildningar som ges i träningsskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

SFI

Svenskundervisning för invandrare (SFI) ska ge vuxna invandrare grundkunskaper i svenska språket. SFI ska även erbjuda läs- och skrivinlärning till personer som saknar grundläggande läs- eller skrivförmågor. Ofta upptäcks inte dyslexi hos elever med annat modersmål än svenska, och därför får de inte heller rätt stöd i undervisningen.

Folkbildning/Folkhögskola

Folkhögskolor räknas till folkbildningen. Varje folkhögskola bestämmer själv över sin verksamhet, vilket innebär att det finns en mängd inriktningar och profiler. Tidigare ordnade många folkhögskolor profilkurser för personer med läs- och skrivsvårigheter. Under senare år har många dyslexikurser försvunnit och ersatts av allmänna kurser på grundskole- eller gymnasienivå. Ett 30-tal folkhögskolor erbjuder allmän kurs med inriktning på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. På dessa får eleverna i varierande grad hjälp med sina läs- och skrivsvårigheter. Ett fåtal folkhögskolor erbjuder fortfarande renodlade läs- och skrivkurser för vuxna med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter.

Studiemedel CSN

Om du har en funktionsnedsättning som påverkar din studietakt så kan du få extra studiemedel. När du ansöker om studiemedel hos CSN så ska du beskriva varför du behöver läsa med lägre studietakt. 

 

Ämnen

Bifogat material

PDF icon att_studera_som_vuxen_med_dyslexi_spsms_brochyr_005.pdf
PDF icon att_gora_studiesituationen_tillganglig.pdf
PDF icon hp-dyslexi-uhr-20160831.pdf

Länkar

Dina rättigheter som student
Nationellt centrum för svenska som andraspråk
Folkhögskola.nu
Likabehandlingsarbete vid högskolor
Rättigheter på högskoleprovet, från UHÄ
Yrkeshögskolans film om tillgänglighet
Studiemedel vid dyslexi,
Studier i en långsammare takt för dig med en funktionsnedsättning
Rättigheter för personer med läs och skrivsvårigheter
Dyslexiförbundets guide: hjälpmedel för personer med dyslexi
Dyslexiförbundets guide: applistan!
Studera med funktionshinder

Relaterade artiklar

Dyslexi på universitetet
Studera på högskolan - avsnitt 1
Studera på högskolan - avsnitt 2
Studera på högskolan - avsnitt 3