Vad är dyskalkyli?

""
Foto ThisisEngineering RAEng / Unsplash
Matematiksvårigheter kan ha olika orsaker. Det är också en komplex färdighet som kräver mycket av oss. Ingemar Holgersson, universitetsadjunkt i matematik tar i filmen upp detta.

Att ha svårt med räkningen är förmodligen minst lika vanligt som att ha svårt med att läsa och skriva, 5-8 procent . För vissa är svårigheterna så grava att det blir problem i vardagen, de kan inte uppskatta hur mycket de ska betala i affären och inte läsa en busstidtabell.

Specifika räknesvårigheter/dyskalkyli
Ibland kan det vara svårt att hitta en förklaring till varför en person har matematiksvårigheter. Kanske presterar personen bra inom alla andra områden. Det kan då handla om specifika räknesvårigheter, eller dyskalkyli. Begreppet dyskalkyli är fortfarande omtvistat, men allt fler forskare sluter upp bakom teorin om att vissa personer har en nedsatt förmåga att uppfatta antal och mängder. Att ha dyskalkyli innebär att en oftast har problem med:

 • grundläggande symbolförståelse (siffror)
 • behärskning av tal-/positionssystemet 
 • att automatisera räknandet trots långvarig träning
 • svag känsla för tals värde och numeriska relationer
 • att hantera tal och kasta om siffror
 • antalsuppfattning
 • rumslig/spatial uppfattning 

Läs om definitionen av matematiksvårigheter/dyskalkyli hos Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Liksom vid läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att tidigt upptäcka de barn som riskerar att få svårt med matematiken. Med rätt åtgärder och alternativa verktyg kan många problem undvikas.

Filmen ovan är Ingemar Holgersson presentation från den sjätte Nordiska kongressen om dyslexipedagogik 11-13 aug 2011 arrangerad av Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen.

Köp vår broschyr om dyskalkyli i webbutiken.

Läs om alternativa verktyg för kompensation https://www.dyslexi.org/skrivknuten/verktyg/matematik

Generella matematiksvårigheter
En betydligt större grupp har generella matematiksvårigheter. Även generella svårigheter kan leda till stora problem i vardagen. Faktorer som kan ligga bakom själva matematiksvårigheterna är till exempel:

 • läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, 
 • koncentrationssvårigheter,
 • svagt arbetsminne, 
 • att en har fått bristande undervisning eller för lite träning,
 • nedsatt begåvning, 
 • bristande självförtroende (på grund av tidigare misslyckanden inom matematik).

 

Ämnen

Länkar

Stockholms läns landsting - Fokusrapport dyskalkyli 2015
Dyslexiförbundet - broschyr om dyskalkyli
Youtube - film om dyskalkyli från Dysleximässan
Artikel om Dyskalkyli i "Forskning och Framsteg".
Hanna och Björn Adlers site: Dyskalkyli.nu
Talkliniken vid Danderyds sjukhus utreder dyskalkyli
UR play - Föreläsning av Markus Björnström Räknesvårigheter och dyskalkyli
SPSM om matematiksvårigheter/dyskalkyli
SPSM - Hur definieras dyskalkyli inom forskningen
Specialpedagogiska skolmyndigheten - nytt stödmaterial om elever med matematiksvårigheter