Valet 2022 Tidiga stödinsatser i skolan

Valet 2022 Tidiga stödinsatser i skolan
Inför årets val lyfter Dyslexiförbundet tre frågor som är viktiga för våra medlemmar och andra med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Den första frågan handlar om rätten till tidiga stödinsatser i skolan.

Läs om alla valfrågorna.

Den första juli 2019 infördes garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet. Enligt garantin ska skolan tidigt identifiera elever som kan behöva stöd i sin språkliga och matematiska utveckling, utan dröjsmål kartlägga deras förmågor och sätta in adekvata åtgärder, samt slutligen följa upp insatserna. ”Läsa-skriva-räkna-garantin” är en mycket viktig reform för i synnerhet barn i riskzonen för dyslexi och dyskalkyli. Skolinspektionen konstaterar i en delrapport att det finns brister i hur skolorna arbetar med garantin, resurser och kompetens saknas. Föräldrar och lärare som haft kontakt med Dyslexiförbundet vittnar om elever som inte får det stöd de behöver och har rätt till enligt skollagen.

Dyslexiförbundet vill

Skolan måste tidigt upptäcka och stödja elever som riskerar att få läs-, skriv- och räknesvårigheter. Fler speciallärare och specialpedagoger måste anställas. Många klasslärare behöver bättre kunskap i hur man lär barn att läsa, skriva och räkna.

Fråga till partierna 

Vad vill ert parti göra för att läsa-skriva-räkna-garantin ska fungera som det är tänkt?

Centern

Det behövs fler speciallärare i skolan med kompetens att hjälpa elever i behov av stöd. Skolan måste se till varje enskild elevs behov när det gäller vilket stöd och hjälpmedel som behövs för att garantin ska nås. Ett sätt är att dra nytta av modern teknik. Centerpartiet vill ha ett nationellt digitalt lärarlyft och att lärarutbildningen tar in det digitala perspektivet. Vi tycker också att det bör inrättas ett läsråd med uppdrag att samordna det läsfrämjande arbetet.

Kristdemokraterna

Tidiga kunskapskontroller är bra men måste följas av tidiga stödåtgärder. Den delredovisning av läsa-skriva-räkna-garantin som gjorts visar på brister, att förutsättningar inte alltid funnits för genomförandet, att lärare inte varit förberedda på arbetet samt bristande rutiner från rektor att avsätta tid för lärares planering. En garanti för tidiga stödåtgärder är bra, men säkerställer inte att elever får det stöd de behöver. Det behövs tydliga instruktioner, tillräckligt med lärare, speciallärare och specialpedagoger samt goda förutsättningar för genomförandet.

Liberalerna

Att elever inte får det stöd de behöver motarbetas genom resurstillskott till skolan. Vi menar att skollagen och läroplanerna är tydliga med att alla elever ska få möjlighet att utvecklas till sin fulla potential samt att resurser ska fördelas efter elevernas behov. Att tillföra nya krav riskerar att bli pappersprodukter, om det inte samtidigt stöds av satsningar på resurser som kan finansiera exempelvis speciallärare. Hur mycket och vilken nivå av särskilt stöd elever får varierar påtagligt över landet. Liberalerna vill därför att staten helt ska överta ansvaret för skolans finansiering.

Miljöpartiet

Miljöpartiet vill att varje elev tidigt ska få det stöd som behövs för att lära sig läsa skriva och räkna. Idag upptäcks dyslexi och andra funktionsnedsättningar ofta allt för sent med allvarliga konsekvenser som följd. Det ska inte bero på var en elev går i skola, rätt stöd ska man få på alla skolor. Miljöpartiet var drivande för att få läsa-skriva-räkna-garantin på plats. För att garantin ska implementeras fullt ut måste vi göra mer, och vi är beredda att göra det som krävs för att garantins syfte ska bli verklighet. För att eleverna ska kunna få det stöd de behöver måste vi anställa fler speciallärare och specialpedagoger, och bygga ut elevhälsan.

Moderaterna

Rätt stöd i rätt tid är avgörande för att alla barn och elever ska kunna läsa. Moderaterna vill att läsa-skriva-räkna-garantin som idag gäller för förskoleklass även ska gälla i förskolan. Det innebär att en specialpedagog eller speciallärare kan konsulteras om man ser ett uppenbart behov av särskilt stöd till förskolebarnen. Även tidiga insatser i lågstadiet är viktiga för att garantera att alla barn lär sig att läsa, skriva och räkna och därmed få förutsättningar att klara sin fortsatta skolgång. Helt avgörande för att tidiga stödinsatser ska få effekt är att god kompetens finns hos lärarkåren.

Socialdemokraterna

Läsa-skriva-räkna-garantin är en viking del i att ge barn det stöd de behöver. För att följa upp den gav regeringen Skolinspektionen i uppgift att utvärdera garantin. Vi följer frågan och är beredda att vidta ytterligare åtgärder för att den ska fungera. Utöver det är det också viktigt att fler speciallärare och specialpedagoger utbildas och anställs i hela utbildningssystemet.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att elever med behov av stöd upptäcks tidigt. Sverige behöver ta efter Finland och se till att stödinsatser ges redan i åk 1 och 2, och inte som idag företrädesvis i åk 9. Vi vill att elever ska nå målen i viktiga kärnämnen innan de fortsätter i nästföljande klass för att inte hamna efter och kanske ge upp. Vi tror att det är det bästa sättet att försäkra alla elever i behov av extra stöd den hjälp de behöver och att ”Läsa-skriva-räkna-garantin” implementeras på allvar.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet anser att det behövs fler speciallärare och specialpedagoger i hela skolsystemet och att möjligheterna till särskilt stöd behöver stärkas. Det måste finnas tillräckliga ekonomiska och personella resurser i skolan så att lärare och rektorer kan besluta om stöd och anpassningar. Det behövs fortbildningsinsatser för skolans personal för att kunna leva upp till läsa-skriva-räkna-garantin, vilket det inte alltid finns utrymme för på grund av nedskärningar och för kortsiktiga budgetramar.

Elever och lärare, tecknad bild. Dyslexiförbundets logotyp i övre vänstra hörnet. Texten lyder: tidigt stöd i skolan.
Alla elever behöver få stöd så tidigt som möjligt i skolan. Valbild: Camilla Svensson.
Annonser