Val 2022 Hjälpmedel vid nationella prov

Val 2022 Hjälpmedel vid nationella prov
Inför årets val lyfter Dyslexiförbundet tre frågor som är viktiga för våra medlemmar och andra med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Den andra frågan handlar om att få använda sina hjälpmedel vid nationella prov.

Läs om alla valfrågorna.

Vid nationella provet i svenska i årskurs sex ingår ett deltest av läsförmågan. I deltestet prövas två saker samtidigt, förmågan att avkoda samt förmågan att förstå texten. För elever med dyslexi är avkodningen tidskrävande och mödosam, det följer med funktionsnedsättningen. Men förmågan att förstå påverkas inte. Många med dyslexi tar till sig text genom att lyssna, ofta med hjälp av talsyntes. Men vid just det här specifika delprovet får eleverna inte lyssna på texten. Därmed får de inte heller en rättvis chans att visa sin förmåga att förstå texten.

Dyslexiförbundet vill

Att elever med konstaterad dyslexi ska få möjlighet att använda talsyntes på nationella provens samtliga delar, även de delar som ska testa läsförmåga och läsförståelse i årskurs sex. I Norge beslutades nyligen att elever med dyslexi ska få använda hjälpmedel vid nationella provens lästester. Dyslexiförbundet vill att Sverige följer efter.

Partiernas svar

Hur ser ert parti på rätten för elever med dyslexi att använda hjälpmedel under nationella provens samtliga delar?

Centern

Elever med dyslexi ska få tillgång till hjälpmedel, såsom talböcker och talsyntesprogram i undervisningen. De kan också få extra tid eller möjlighet till alternativa prövningsformer i samband med prov. Hjälpmedlen ska också få användas på de flesta momenten i de nationella proven, kanske i alla, men det bör göras en individuell prövning.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna har ingenting emot att hjälpmedel används men provets syfte bör avgöra vilka hjälpmedel som tillåts. Vi menar att den som utformar provet är den som bäst kan bedöma vilka hjälpmedel som får, eller till och med bör användas för att mäta avsedd kunskap.

Liberalerna

Liberalerna har länge drivit att alla elever ska ges förutsättningar att skriva nationella prov under så likvärdiga villkor som möjligt. Vi menar att det är självklart att elever med dyslexi ska få tillgång till adekvata hjälpmedel. Det finns uppenbart fortfarande olika tolkningar om vad en elev får och inte får använda i samband med nationella prov, vilket är olyckligt. Det får inte råda några tveksamheter lokalt på skolan eller genom nationella direktiv om vad som gäller. Vi har skolplikt i Sverige och de nationella proven ska skrivas av alla elever.

Miljöpartiet

I årskurs 9 kan elever med dyslexi få texten uppläst vid läsförståelsedelen av det nationella provet. Det tycker vi är bra. När det gäller årskurs 6 bedömer Skolverket att uppläsning av texten skulle riskera att läraren missar viktig information om elevens läsutveckling. Eleven kan istället få längre tid, eller få dela upp provet på fler tillfällen. För Miljöpartiet är det viktigast att syftet med provet samt varför Skolverket har landat i sin bedömning är tydligt. Det är också viktigt att ett lägre resultat inte ger ett lägre betyg på grund av att eleven inte fick lyssna till texten.

Moderaterna

Att elever med dyslexi har svårt att genomföra vissa moment av de nationella proven är allvarligt. Moderaterna anser därför att Skolverket bör få i uppdrag att ta fram ett annat prov för barn med dyslexi.

Socialdemokraterna

Skolverket ansvarar på regeringens uppdrag för de nationella proven. De framhåller att anpassningar måste utgå från varje elevs förutsättningar. Det går inte att generellt slå fast vilka anpassningar som ska göras. Anpassningar måste göras så att provet fortfarande prövar de kunskaper och förmågor som det är avsett att pröva. Just nu pågår ett arbete med att digitalisera de nationella proven. I det uppdrag ska Skolverket sträva efter att säkerställa provens tillgänglighet och användbarhet för alla elever, så att elevers möjlighet att visa sina kunskaper inte begränsas.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna anser att elever med behov av stöd ska ges de hjälpmedel som krävs för att tillgodogöra sig undervisning och visa vad de kan i provsituationer. Det är viktigt att även elever med läs- och skrivsvårigheter gör de nationella proven och att deras kunskapsutveckling kan mätas och jämföras genom skolgången. Elever med funktionsnedsättning bör få använda sina alternativa verktyg vid provsituationer.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill avskaffa nationella proven i lågstadiet och mellanstadiet.

Ungdom sitter och tittar på ett papper vid den skolbänk. Tecknad bild. I övre vänstra hörnet syns Dyslexiförbundets logotyp. Texten lyder: rättvisa nationella prov.
Elever med dyslexi ska ha möjlighet att använda talsyntes på nationella proven. Valbild: Camilla Svensson.
Annonser