Hovrätten går emot tingsrätten - inte diskriminering

Bild från Wikipedia Commons av Arild Vågen.
Hovrätten i Örebro går emot tingsrättens tidigare dom, och tycker inte att kommunen har diskriminerat Hampus. Hovrätten anser att kommunen har visat att anpassningarna varit lämpliga.

Tingsrätten gick på Hampus linje. Glädjen var stor i november 2019 när tingsrätten slog fast att eleven var berättigad till skadestånd och enligt domen hade blivit utsatt för diskriminering i samband med de nationella proven.
Läs mer om domen 2019. 

Hovrätten går nu alltså på kommunens linje och anser inte att Örebro kommun har utsatt pojken för diskriminering.

Dagens juridik skriver:
"När det gäller bristande tillgänglighet säger domstolen att med hänsyn till syftet med proven har Örebro kommun vidtagit de åtgärder som varit skäliga för att pojken skulle komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Hovrätten anser att de åtgärder som Örebro kommun har vidtagit är tillräckliga och att förfarandet därför inte har utgjort diskriminering på grund av bristande tillgänglighet.

Eftersom han heller inte utsatts för någon kränkning av sina rättigheter enligt Europakonventionen eller annan lag ska pojkens talan avslås. "

Läs mer i Dagens juridik.

Bakgrund
De nationella proven i årskurs 3 och 6 utgör en speciell prövning för barn med läs- och skrivsvårigheter. Skolverket anser inte att eleverna ska få använda sina hjälpmedel när de gör provet som testar läsförståelsen.
Läs mer om bakgrunden