Information för lärare

Framgångsrik metodik

Forskning har visat att strukturerad träning av fonem/grafem-koppling, är effektivt för undervisning av elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Barn i 9-årsåldern som har svårigheter med avkodning som till exempel dyslexi kan med en viss undervisningsmetod lära sig att läsa bättre.
I länklistan berättar Ulrika Wolff, docent, specialpedagog, institutionen för pedagogik och specialpedagogik, om sin studie hur de kan få barn med läs- och skrivsvårigheter att läsa bättre - RAFT.

Ulrika Wolff har utvecklat ett material för att arbeta med intensiv läsutveckling. Det heter WIP. Länk till Hogrefe förlag där materialet finns.

För flera metoder med stöd i forskningen se: https://www.dyslexi.org/skrivknuten/forskning

 

Särskilt stöd och åtgärdsprogram
Elever som riskerar att inte nå målen i ett ämne har laglig rätt till särskilt stöd. Men det betyder inte att skolan kan ta bort det särskilda stödet så fort eleven fått ett godkänt betyg. Skollagen säger att alla elever har rätt att utvecklas så långt det är möjligt. Det särskilda stödet ska beskrivas i åtgärdsprogrammet för eleven.

Enligt skollagen ska elever få särskilt stöd i den omfattning och på det sätt som de behöver för att ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. För att kunna sätta in adekvata åtgärder kan läraren behöva utreda elevens behov. 

 

Anmäl till rektorn
Personal kring eleven är skyldiga att anmäla till rektorn om de misstänker att eleven inte kommer nå kunskapskraven trots extra anpassningar inom undervisningens ram eller om eleven har andra svårigheter i skolan. 

 

Hjälp i skolan utan diagnos
Eleven behöver ingen medicinsk diagnos för att ha rätt till hjälp i skolan.

Läs mer om Utredning, diagnos och intyg.

 

Betyg
Läraren har möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättning, om eleven har en funktionsnedsättning. 

Läs mer om undantagsbestämmelse, även kallad pysparagrafen.

 

Läsa-skriva-räkna-garanti
Höstterminen 2019 införs nya regler i skola och förskola - läsa-skriva-räkna-garantin startar. Alla elever ska få den hjälp de behöver för att lära sig läsa, skriva och räkna. Den omtalade läsa-skriva-räkna-garanti skrivs in i Skollagen. 

Läs mer om läsa-skriva-läsagarantin.

Mer Information för lärare hittar du också hos Svenska Dyslexiföreningen.

Ämnen

Länkar

RAFT
SPSM om åtgärdsprogram
Skolverket om regler och lagar
Utbildningar hos Svenska Dyslexiföreningen