Kampanj 2011: Vrid skolan rätt!

Kampanj 2011: Vrid skolan rätt!
Under Europeiska Dyslexiveckan den 3-9 oktober kraftsamlar Dyslexiförbundet för en bättre skola. Vi vet hur skolan kan bli bättre! Låt oss hjälpas åt att förverkliga det!
  • Låt inte dyslexin bli ett hinder för en framgångsrik skola.
  • Arbeta för tidig upptäckt, lärarfortbildning och alternativa verktyg.
  • Inför handlingsplaner och starta Skoldatatek.
  • Rätten att få studera och läsa utifrån sina egna förutsättningar är en demokratifråga. Vi vill ha ett samhälle där alla kan delta på lika villkor!

Skolinspektionen lämnade den 31 maj i år en rapport om tillståndet i den svenska grundskolan för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Rapporten gav tyvärr en entydig bild av att det fungerar dåligt för dessa elever. Det brister framför allt i anpassning av undervisningen och i stöd. Kunskapen hos lärarna uppvisar stora brister och uppföljningen av eleverna fungerar ej. Bristerna uppträder på alla nivåer i skolsystemet. Från forskningen kommer samtidigt starka signaler om att vi idag vet vad som måste göras. Med bra bemötande kunniga pedagoger, intensivträning, anpassning och kompensatoriskt stöd klarar dessa elever skolan lika bra som andra elever. 

Under den Europeiska Dyslexiveckan kraftsamlar Dyslexiförbundet FMLS för att fästa uppmärksamhet på detta. Över hela Sverige görs ett hundratal olika aktiviteter under veckan, utställningar, föreläsningar, öppna hus, debatter mm.

– Att ha läs- och skrivsvårigheter sätter ständigt käppar i hjulet på många sätt. Har man dessutom svenska som andraspråk blir problemen nästan oöverstigliga. Många har erfarenhet av ständiga misslyckanden i skolan och i arbetslivet och det tär på självförtroendet. Det finns fortfarande många fördomar och en okunskap om dessa funktionshinder, vilket kan skapa utanförskap och ohälsa. Rätten att läsa utifrån sina egna förutsättningar en demokratifråga. Vi vill ha ett samhälle där alla kan delta på lika villkor, säger Bengt-Erik Johansson, förbundsordförande i Dyslexiförbundet FMLS.

Bifogade länkar:
Skolklass med lärare vid tavlan
Skolklass med lärare vid tavlan
Annonser