Vad vill riksdagspartierna 2022?

Logotyper för (uppifrån och ner, från vänster till höger): Centern, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna.
I september är det val. Vi har låtit riksdagspartierna svara på tre frågor om dyslexi.
 1. Vad vill ert parti göra för att läsa-skriva-räkna-garantin ska fungera som det är tänkt?
 2. Hur ser ert parti på rätten för elever med dyslexi att använda hjälpmedel under nationella provens samtliga delar?
 3. Vad vill ert parti göra för att personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter oavsett bostadsort och ålder ska få möjlighet att genomgå en logopedutredning?

 

Läs om Dyslexiförbundets syn på frågorna.

 

Centern

 1. Det behövs fler speciallärare i skolan med kompetens att hjälpa elever i behov av stöd. Skolan måste se till varje enskild elevs behov när det gäller vilket stöd och hjälpmedel som behövs för att garantin ska nås. Ett sätt är att dra nytta av modern teknik. Centerpartiet vill ha ett nationellt digitalt lärarlyft och att lärarutbildningen tar in det digitala perspektivet. Vi tycker också att det bör inrättas ett läsråd med uppdrag att samordna det läsfrämjande arbetet.
 2. Elever med dyslexi ska få tillgång till hjälpmedel, såsom talböcker och talsyntesprogram i undervisningen. De kan också få extra tid eller möjlighet till alternativa prövningsformer i samband med prov. Hjälpmedlen ska också få användas på de flesta momenten i de nationella proven, kanske i alla, men det bör göras en individuell prövning.
 3. Den offentligt finansierade välfärden ska vara av hög kvalitet, jämlik och jämställd samt vara tillgänglig för alla i hela landet. Oavsett ålder eller bostadsort ska personer med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi eller dyskali ha samma möjligheter till stöd och hjälpmedel. Därför måste det ges samma möjlighet till logopedutredning över hela landet. Om inte den egna kommunen/regionen kan utföra det lokalt måste de kunna erbjuda det någon annanstans i landet.

 

KD

 1. Tidiga kunskapskontroller är bra men måste följas av tidiga stödåtgärder. Den delredovisning av läsa-skriva-räkna-garantin som gjorts visar på brister, att förutsättningar inte alltid funnits för genomförandet, att lärare inte varit förberedda på arbetet samt bristande rutiner från rektor att avsätta tid för lärares planering. En garanti för tidiga stödåtgärder är bra, men säkerställer inte att elever får det stöd de behöver. Det behövs tydliga instruktioner, tillräckligt med lärare, speciallärare och specialpedagoger samt goda förutsättningar för genomförandet.
   
 2. Kristdemokraterna har ingenting emot att hjälpmedel används men provets syfte bör avgöra vilka hjälpmedel som tillåts. Vi menar att den som utformar provet är den som bäst kan bedöma vilka hjälpmedel som får, eller till och med bör användas för att mäta avsedd kunskap.
   
 3. Det är avgörande att alla med läs- och skrivsvårigheter får den hjälp och det stöd som är nödvändigt för att klara skola och yrkesliv. Kristdemokraterna föreslår ett statligt ansvar för vården. En viktig anledning till det är att vården ska vara likvärdig över landet. Vi menar att man bör ha samma möjlighet till utredning oavsett var i landet man bor.

 

Liberalerna

 1. Att elever inte får det stöd de behöver motarbetas genom resurstillskott till skolan. Vi menar att skollagen och läroplanerna är tydliga med att alla elever ska få möjlighet att utvecklas till sin fulla potential samt att resurser ska fördelas efter elevernas behov. Att tillföra nya krav riskerar att bli pappersprodukter, om det inte samtidigt stöds av satsningar på resurser som kan finansiera exempelvis speciallärare. Hur mycket och vilken nivå av särskilt stöd elever får varierar påtagligt över landet. Liberalerna vill därför att staten helt ska överta ansvaret för skolans finansiering.
   
 2. Liberalerna har länge drivit att alla elever ska ges förutsättningar att skriva nationella prov under så likvärdiga villkor som möjligt. Vi menar att det är självklart att elever med dyslexi ska få tillgång till adekvata hjälpmedel. Det finns uppenbart fortfarande olika tolkningar om vad en elev får och inte får använda i samband med nationella prov, vilket är olyckligt. Det får inte råda några tveksamheter lokalt på skolan eller genom nationella direktiv om vad som gäller. Vi har skolplikt i Sverige och de nationella proven ska skrivas av alla elever.
   
 3. Inom den svenska sjukvården och de regionala logopedmottagningarna behövs en maktförskjutning, från hälso- och sjukvård till patienten. Det finns betydande problem med likvärdigheten inom sjukvården, varav möjligheten till logopedutredningar är ett exempel. Liberalerna vill införa en utökad nationell samordning och styrning av hälso- och sjukvården. Det är inte rimligt att vissa personer förblir outredda och därmed riskerar att gå miste om kunskap och stöd, medan andra får ta emot insatser bara för att de bor på ett visst ställe.

 

Miljöpartiet

 1. Miljöpartiet vill att varje elev tidigt ska få det stöd som behövs för att lära sig läsa skriva och räkna. Idag upptäcks dyslexi och andra funktionsnedsättningar ofta allt för sent med allvarliga konsekvenser som följd. Det ska inte bero på var en elev går i skola, rätt stöd ska man få på alla skolor. Miljöpartiet var drivande för att få läsa-skriva-räkna-garantin på plats. För att garantin ska implementeras fullt ut måste vi göra mer, och vi är beredda att göra det som krävs för att garantins syfte ska bli verklighet. För att eleverna ska kunna få det stöd de behöver måste vi anställa fler speciallärare och specialpedagoger, och bygga ut elevhälsan.
   
 2. I årskurs 9 kan elever med dyslexi få texten uppläst vid läsförståelsedelen av det nationella provet. Det tycker vi är bra. När det gäller årskurs 6 bedömer Skolverket att uppläsning av texten skulle riskera att läraren missar viktig information om elevens läsutveckling. Eleven kan istället få längre tid, eller få dela upp provet på fler tillfällen. För Miljöpartiet är det viktigast att syftet med provet samt varför Skolverket har landat i sin bedömning är tydligt. Det är också viktigt att ett lägre resultat inte ger ett lägre betyg på grund av att eleven inte fick lyssna till texten.
   
 3. Miljöpartiet vill se en mer jämlik hälso- och sjukvård. Att det finns så stora skillnader beklagar vi, i synnerhet när det gäller barn. Barnkonventionen är nu svensk lag och måste få genomslag även i praktiken. Barnets bästa behöver beaktas i alla åtgärder precis som anges i artikel 2. Ett nationellt kunskapsstöd bör tas fram för att få till en jämlik, resurseffektiv vård som baseras på kunskap om hur utredning och behandling bäst organiseras

 

Moderaterna

 1. Rätt stöd i rätt tid är avgörande för att alla barn och elever ska kunna läsa. Moderaterna vill att läsa-skriva-räkna-garantin som idag gäller för förskoleklass även ska gälla i förskolan. Det innebär att en specialpedagog eller speciallärare kan konsulteras om man ser ett uppenbart behov av särskilt stöd till förskolebarnen. Även tidiga insatser i lågstadiet är viktiga för att garantera att alla barn lär sig att läsa, skriva och räkna och därmed få förutsättningar att klara sin fortsatta skolgång. Helt avgörande för att tidiga stödinsatser ska få effekt är att god kompetens finns hos lärarkåren.
   
 2. Att elever med dyslexi har svårt att genomföra vissa moment av de nationella proven är allvarligt. Moderaterna anser därför att Skolverket bör få i uppdrag att ta fram ett annat prov för barn med dyslexi.
   
 3. Moderaterna instämmer i att det inte ska råda de skillnader som vi ser idag rörande utredningar för dyslexi eller rätten till hjälpmedel. Läsa-skriva-läsa garantin gäller oavsett var barnen bor så det måste kommunerna lösa. Vi tittar närmare på detta och har i dagsläget inget färdigt svar.

 

Socialdemokraterna

 1. Läsa-skriva-räkna-garantin är en viking del i att ge barn det stöd de behöver. För att följa upp den gav regeringen Skolinspektionen i uppgift att utvärdera garantin. Vi följer frågan och är beredda att vidta ytterligare åtgärder för att den ska fungera. Utöver det är det också viktigt att fler speciallärare och specialpedagoger utbildas och anställs i hela utbildningssystemet.
   
 2. Skolverket ansvarar på regeringens uppdrag för de nationella proven. De framhåller att anpassningar måste utgå från varje elevs förutsättningar. Det går inte att generellt slå fast vilka anpassningar som ska göras. Anpassningar måste göras så att provet fortfarande prövar de kunskaper och förmågor som det är avsett att pröva. Just nu pågår ett arbete med att digitalisera de nationella proven. I det uppdraget ska Skolverket sträva efter att säkerställa provens tillgänglighet och användbarhet för alla elever, så att elevers möjlighet att visa sina kunskaper inte begränsas.
   
 3. Vi arbetar för att vården ska bli mer jämlik och att vårdköer ska minska i samtliga regioner. Vården ska byggs ut där behoven finns. Det gäller även tillgången på logopeder. Detta är ett arbete som måste bedrivas i varje region då förutsättningarna och behoven av fler logopeder ser olika ut.

 

Sverigedemokraterna

 1. Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att elever med behov av stöd upptäcks tidigt. Sverige behöver ta efter Finland och se till att stödinsatser ges redan i åk 1 och 2, och inte som idag företrädesvis i åk 9. Vi vill att elever ska nå målen i viktiga kärnämnen innan de fortsätter i nästföljande klass för att inte hamna efter och kanske ge upp. Vi tror att det är det bästa sättet att försäkra alla elever i behov av extra stöd den hjälp de behöver och att ”Läsa-skriva-räkna-garantin” implementeras på allvar.
   
 2. Sverigedemokraterna anser att elever med behov av stöd ska ges de hjälpmedel som krävs för att tillgodogöra sig undervisning och visa vad de kan i provsituationer. Det är viktigt att även elever med läs- och skrivsvårigheter gör de nationella proven och att deras kunskapsutveckling kan mätas och jämföras genom skolgången. Elever med funktionsnedsättning bör få använda sina alternativa verktyg vid provsituationer.
   
 3. Vi har i vår förskolemotion krävt att alla huvudmän ska ha obligatorisk tillgång till en specialpedagog för tidig upptäckt av barn i behov av särskilt stöd – vilket naturligtvis inkluderar barn med olika språkstörningar – och tillse att de får de resurser som krävs. Krav på tillgång till specialpedagog ska föras in i skollagen. Vi anser att barn bör prioriteras vid logopedutredningar och att det ska gälla landets alla regioner.

 

Vänsterpartiet

 1. Vänsterpartiet anser att det behövs fler speciallärare och specialpedagoger i hela skolsystemet och att möjligheterna till särskilt stöd behöver stärkas. Det måste finnas tillräckliga ekonomiska och personella resurser i skolan så att lärare och rektorer kan besluta om stöd och anpassningar. Det behövs fortbildningsinsatser för skolans personal för att kunna leva upp till läsa-skriva-räkna-garantin, vilket det inte alltid finns utrymme för på grund av nedskärningar och för kortsiktiga budgetramar.
   
 2. Vänsterpartiet vill avskaffa nationella proven i lågstadiet och mellanstadiet.
   
 3. Vänsterpartiet ser att många skolor inte har tid eller resurser att tillgodose elevers behov av utredningar och stödinsatser. Det är dags för större förändringar på systemnivå för att försäkra att alla elever i samtliga kommuner har samma rätt till stöd och en god utbildning. En sådan förändring är till exempel att avskaffa marknadsskolan, förändra skolpengen, samt införa nyckeltal för elevhälsan så att mer resurser används på elevstödjande personal så som logopeder.

 

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon Dyslexiförbundets valfrågor 2022