Stadgar/Syfte/Mål

Stadgar

Dyslexiförbundets verksamhet styrs av stadgar som är fastställda av förbundets kongress. Stadgar finns för alla tre nivåerna i förbundet; riksförbundet, distrikten och lokalföreningarna.

Ändring av stadgarna kan endast göras av Dyslexiförbundets kongress. Till stadgarna finns föreskrifter, som bland annat har ett stort avsnitt om valberedningar. Stadgarna finns bifogade i olika format.

Syfte och mål

Dyslexiförbundets verksamhet styrs av av en rad viktiga dokument. Grunden är stadgarnas ändamålsparagraf, som berättar om syftet med förbundet.

Tillsammans med Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn - FDB, Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexistiftelsen har Dyslexiförbundet år 2010 enats om en långsiktig handlingsplan för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi: ”Satsa på framtiden”.

Dyslexiförbundets kongress har även beslutat om ett mer konkret verksamhetsplan för förbundets verksamhet under åren 2014-2016. Verksamhetsplanen gäller alla nivåer i förbundet, alltså även distrikt och föreningar. Verksamhetsplanen finns bifogad i pdf-format.

Stadgarnas ändamålsparagraf

Mom 1
Dyslexiförbundet har till ändamål att stödja personer med funktionsnedsättningarna läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och matematiksvårigheter/dyskalkyli samt att tillvarata och bevaka deras intressen.

Mom 2
Förbundet har till uppgift att sprida information om, verka för ökad kunskap om och förståelse för funktionsnedsättningarna läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och matematiksvårigheter/dyskalkyli - både bland sina medlemmar och ute i samhället. Förbundet ska för sina medlemmar skapa social gemenskap, ge råd och stöd samt verka intressepolitiskt.

Mom 3
Förbundets verksamhet regleras av en verksamhetsplan och budget, som fastställs vid varje ordinarie kongress.

Mom 4
Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.
Förbundet motverkar all diskriminering utifrån kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Mom 5
Personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och/eller matematiksvårigheter/dyskalkyli ska ha ett avgörande inflytande i kongress, styrelser och andra beslutande församlingar inom Dyslexiförbundet.

 

Bifogat material

Fil verksamhetsplan_2020-2022.docx
Fil lokalforening.docx
Fil distrikt.docx
Fil riksforbundet.docx
Fil foreskrifter.docx

Länkar

Handlingsplanen