Samarbeten

Dyslexiförbundet samarbetar med alla som vill förbättra villkoren för dem som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Här följer en beskrivning över de förbund, organisationer och myndigheter vi redan idag har ett utvecklat samarbete med. Vi välkomnar samarbete med flera.

Funktionsrätt Sverige
Dyslexiförbundet är medlem av Funktionsrätt Sverige och vi agerar gemensamt i många intressepolitiska frågor.

Andra funktionshinderförbund
Andra förbund vi ofta samverkar med är: 

  • Synskadades Riksförbund – SRF. Vi har gemensamma projekt för Talande textremsa och Syntolkning på bio och på TV.  
  • Attention och RBU, som har vi drivit ett gemensamt Skoldatateksprojekt. 
  • Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn – FDB och Svenska Dyslexiföreningen. Vi samverkar vi så ofta vi har möjlighet.
  • FUB - Förbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, Afasiförbundet samt Autism-Aspergerförbundet. Vi driver projektet Begriplig text tillsammans - ett projekt om kognitivt tillgängliga texter. I projektet samarbetar vi även med Myndigheten för Tillgängliga Medier och Språkrådet.

Dyslexisamrådet
Inom Dyslexisamrådet träffas regelbundet Dyslexiförbundet, FDB, Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen. Stiftelsen representerar forskarsverige och Dyslexiföreningen representerar professionella pedagoger, logopeder, psykologer med flera som är verksamma på området. Inom Dyslexisamrådet försöker vi på olika sätt driva frågorna framåt. Ett viktigt gemensamt dokument är den gemensamma handlingsplanen ”Satsa på framtiden”.

Andra ideella föreningar
Dyslexiförbundet är medlem i ABF och i arbetsgivarförbundet Fremia.

Myndigheter
Av de statliga myndigheter som vi samarbetar och samverkar med bör nämnas Specialpedagogiska skolmyndigheten - SPSM. Förbundet deltar även genom Funktionsrätt Sverige i regelbundet samråd med Skolverket, Skolinspektionen, Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen.
Förbundet har även haft ett mångårigt samarbete med Hjälpmedelsinstitutet som lagts ned och ingår till del i den nya Myndigheten för Delaktighet. Vi har kontakter med Myndigheten för tillgängliga medier - MTM (tidigare TPB och LL-stiftelsen).

Norden och Europa
Förbundet träffar varje år de nordiska ländernas Dyslexiförbund för att utbyta information och tankar. Även förbundens ungdomar har påbörjat ett samarbete.
Dyslexiförbundet är medlem av den Europeiska Dyslexiförbundet EDA (European Dyslexia Association). EDA är medlem i European Disability Forum - EDF och därigenom erkänt i EU och Unesco.

 

Ämnen

Länkar

European Dyslexia Association - EDA
Sv. Dyslexiföreningen
Sv. Dyslexistiftelsen
FDB
Funktionsrätt Sverige
SRF
Attention
RBU
FUB
ABF
Fremia
SPSM
Skolverket
Skolinspektionen
Socialstyrelsen
Arbetsförmedlingen
Myndigheten för delaktighet
MTM
Fungerande medier
Tidningen Dyslexi