Skolverket ändrar i betygssystemet

Nuvarande betygsystem kritiseras för att vara både otydligt och orättvist. Skolverket föreslår förändringar som gör det lättare för lärare att sätta högre betyg.
Två flickor i ett bibliotek, den ena räcker den andra en bok. Bild: Eva Hedberg

Ökad bemanning på skolbibliotek

Regeringen avsätter 15 miljoner för att öka bemanningen på skolornas bibliotek. Syftet är att öka möjligheten för biblioteken att stödja elevernas inlärning, samt främja läslust och språkutveckling.

Mer pengar till rätt skolor?

Skolverket föreslår att statliga bidrag till skolor ska fördelas på nytt sätt, så att skolor med störst behov får mest pengar.
Flicka med ipad

Nya it-strategier för skolan

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta fram nya it-strategier för skolväsendet. Syftet är ökad it-kompetens och likvärdig tillgång till it inom skolan.

Stöd för tidig upptäckt!

Skolverket har tagit fram ett nytt verktyg för att identifiera barn med läs-, skriv- eller matematiksvårigheter. Bedömningsstödet gör det enklare att se om eleverna riskerar att få svårigheter redan från årskurs 1.

Svenska ungdomar mår psykiskt dåligt

Svenska ungdomar uppger allt fler kroppsliga symtom knutna till att de mår psykiskt dåligt. Samhället behöver börja diskutera den psykiska ohälsan i skolan.
Karin Hector Stahre, skolverket

Hearingen: Dyslexi upptäcks inte genom nationella prov

Det menar Mats Myrberg i ett uttalande. Användningen av alternativa verktyg under nationella prov är ett aktuellt ämne som diskuterades under hearingen om dyslexi.

Studiepaket om pysparagrafen

Vad innebär pysparagrafen? Ett nytt studiepaket förklarar pysparagrafen i detalj.

Tidiga insatser är viktiga

Läraren måste ta itu med potentiella läs- och skrivproblem tidigt i läsinlärningsfasen. Det skriver Skolverket med hänvisning till Catharina Tjernbergs forskning från 2013.
Bild från en av skolverkets filmer

Språkutvecklande skola

Åtta filmer om en språk- och kunskapsutvecklande skola. Alla filmerna är från Skolverket.

Sidor

Prenumerera på