Barn som skriver

Lärarenkät på gång just nu.

Dyslexiförbundet FMLS genomför just nu i samarbete med Questback en enkät hos 200 slumpvis valda lärare 0m deras möjligheter att anpassa undervisningen och ge stöd til elever med dyslexi och andra neuro-psykiatriska funktionsnedsättningar.
Prenumerera på