Stadgar/Syfte/Mål

Stadgar
Dyslexiförbundet FMLS verksamhet styrs av stadgar som är fastställda av förbundets kongress. Stadgar finns för alla tre nivåerna i förbundet; riksförbundet, distrikten och lokalföreningarna.

Ändring av stadgarna kan endast göras av Dyslexiförbundet FMLS kongress. Till stadgarna finns föreskrifter, som bland annat har ett stort avsnitt om valberedningar. Stadgarna finns bifogade i olika format.

Dyslexiförbundet FMLS syfte och mål 
Dyslexiförbundet FMLS verksamhet styrs av av en rad viktiga dokument. Grunden är stadgarnas ändamålsparagraf, som berättar om syftet med förbundet.

Tillsammans med Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn - FDB, Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexistiftelsen har Dyslexiförbundet FMLS år 2010 enats om en långsiktig handlingsplan för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi: ”Satsa på framtiden”.

Dyslexiförbundet FMLS kongress har även beslutat om ett mer konkret verksamhetsplan för förbundets verksamhet under åren 2014-2016. Verksamhetsplanen gäller alla nivåer i förbundet, alltså även distrikt och föreningar. Verksamhetsplanen finns bifogad i pdf-format.

Stadgarnas ändamålsparagraf

Mom 1
Dyslexiförbundet Funktionsnedsatta Med Läs- och Skrivsvårigheter - förkortat Dyslexiförbundet FMLS, har till ändamål att stödja personer med funktionsnedsättningarna läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och matematiksvårigheter/dyskalkyli samt att tillvarata och bevaka deras intressen.

Mom 2
Förbundet har till uppgift att sprida information om, verka för ökad kunskap om och förståelse för funktionsnedsättningarna läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och matematiksvårigheter/dyskalkyli - både bland sina medlemmar och ute i samhället. Förbundet ska för sina medlemmar skapa social gemenskap, ge råd och stöd samt verka intressepolitiskt.

Mom 3
Förbundets verksamhet regleras av en verksamhetsplan och budget, som fastställs vid varje ordinarie kongress.

Mom 4
Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.
Förbundet motverkar all diskriminering utifrån kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Mom 5
Personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och/eller matematiksvårigheter/dyskalkyli ska ha ett avgörande inflytande i kongress, styrelser och andra beslutande församlingar inom Dyslexiförbundet FMLS.

 

Bifogat material

Fil stadga_riksforbundet.docx
Fil stadga_distrikt.docx
Fil stadga_lokalforening.docx
Fil stadga_foreskrifter.docx
PDF icon stadgar_hela.pdf
Fil verksamhetsplan_for_dyslexiforbundet_fmls_2017.docx

Länkar

Handlingsplanen