Samarbeten

Dyslexiförbundet samarbetar med alla som vill förbättra villkoren för dem som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Här följer en beskrivning över de förbund, organisationer och myndigheter vi redan idag har ett utvecklat samarbete med. Vi välkomnar samarbete med flera.

Dyslexiförbundet är medlem av Funktionsrätt Sverige och vi agerar här gemensamt i många frågor.
Andra förbund vi ofta samverkar med är beträffande tillgänglighet till information osv. Synskadades Riksförbund – SRF. Vi har gemnsamma projekt för Talande textremsa och Syntolkning på bio och på TV.  Med Attention och med RBU har vi drivit ett gemensamt Skoldatatekprojekt. Med Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn – FDB samverkar vi så ofta vi har möjlighet. Tillsammans med FUB - Förbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna samt Autism-Aspergerförbundet driver vi för närvarande Begripsam - ett projekt om kognitiv tillgänglighet.

Inom Dyslexisamrådet träffas regelbundet Dyslexiförbundet , FDB, Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen. Stiftelsen representerar forskarsverige och Dyslexiföreningen representerar professionella pedagoger, logopeder, psykologer med flera som är verksamma på området. Inom Dyslexisamrådet försöker vi på olika sätt driva frågorna framåt. Ett viktigt gemensamt dokument är den gemensamma handlingsplanen ”Satsa på framtiden”.

Dyslexifonden är en gemensam angelägenhet mellan Dyslexiförbundet och Svenska Dyslexiföreningen. Dyslexifonden syftar till att förbättra villkoren för personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter i alla åldrar. Huvudsakligen skall det ske genom stöd till forskning, utbildning och information om dyslexi.

Dyslexiförbundet är medlem i ABF, i arbetsgivarförbundet KFO och i Folkspel, som bland annat organiserar Bingo-Lotto och Svenska Rikslotteriet.

Av de statliga myndigheter som vi samarbetar och samverkar med bör nämnas Specialpedagogiska skolmyndigheten - SPSM. Förbundet deltar även genom Handikappförbunden i regelbundet samråd med Skolverket, Skolinspektionen, Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen.

Förbundet har även haft ett mångårigt samarbete med Hjälpmedelsinstitutet som lagts ned och ingår till del i den nya Myndigheten för Delaktighet. Vi har kontakter med Myndigheten för tillgängliga medier - MTM (tidigare TPB och LL-stiftelsen).

Förbundet träffar varje år de nordiska ländernas Dyslexiförbund för att utbyta information och tankar. Även förbundens ungdomar har påbörjat ett samarbete.
Dyslexiförbundet är medlem av den Europeiska Dyslexiförbundet EDA (European Dyslexia Association). EDA är medlem i European Disability Forum - EDF och därigenom erkänt i EU och Unesco.

 

DYSLEXI.
Sveriges facktidskrift om dyslexi och dyslexipedagogik.

Utges av Svenska Dyslexiföreningen som arbetar för att sprida kunskap om dyslexi, omsätta aktuell dyslexiforskning i pedagogisk utbildning och verksamhet, bevaka dyslektikernas intressen.Utkommer med 4 nr per år och kostar 200 kr/år för medlem (=medlemsavgift), 250 kr kr/år för prenumerant.

  •  

Länkar

European Dyslexia Association - EDA
Sv. Dyslexiföreningen
Sv. Dyslexistiftelsen
FDB
Handikappförbunden
SRF
Attention
RBU
FUB
ABF
KFO
Folkspel
SPSM
Skolverket
Skolinspektionen
Socialstyrelsen
Arbetsförmedlingen
Myndigheten för delaktighet
MTM
LL-stiftelsen
Fungerande medier
Tidningen Dyslexi